• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786162699443

ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162699443
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 27 : กันยายน 2563

฿ 200.00 ฿ 180.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายกับวงจรชีวิต 2 : กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
รหัสสินค้า : 9786162699443
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 27 : กันยายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699443
SKU: 9786162699443
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 27 : กันยายน 2563
Page Count: 232