• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742038229
รหัสสินค้า: 9789742038229 หมวดหมู่: ,

ความผิดฐานทำให้แท้งลูก

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

🌖 บทคัดย่อ/สารบัญ 🌖
🌖 บทที่ ๑
บททั่วไป
🌖 บทที่ ๒ หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
🌖 บทที่ ๓ ทำให้หญิงแท้งลูก
🌖 บทที่ ๔ เหตุยกเว้นความผิด
🌖 บทที่ ๕ ข้อพิจารณาอื่น ๆ
🌖 บทที่ ๖ ข้อสังเกตเกี่ยวกับทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายทำแท้ง
🌖 ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
– คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓
– ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038229
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 170 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 60 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.4 x 25.5 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

฿ 70.00 ฿ 66.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
คดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น 2 : พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🌖 บทคัดย่อ/สารบัญ 🌖
🌖 บทที่ ๑
บททั่วไป
🌖 บทที่ ๒ หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
🌖 บทที่ ๓ ทำให้หญิงแท้งลูก
🌖 บทที่ ๔ เหตุยกเว้นความผิด
🌖 บทที่ ๕ ข้อพิจารณาอื่น ๆ
🌖 บทที่ ๖ ข้อสังเกตเกี่ยวกับทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายทำแท้ง
🌖 ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
– คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓
– ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038229
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 170 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 60 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.4 x 25.5 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038229
SKU: 9789742038229
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มีนาคม 2564
Page Count: 60

“ความผิดฐานทำให้แท้งลูก”

There are no reviews yet.