• img-book

    สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

Sale!
ISBN: 9789742038175
รหัสสินค้า: 9789742038175 หมวดหมู่: , ,

คดีการเล่นแชร์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

🩸 บทคัดย่อ/สารบัญ 🩸
💰 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
๑. ชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๒. วันใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา ๒)
๓. บทห้ามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและประกาศที่ขัดแย้ง (มาตรา ๓)
๔. คำนิยาม (มาตรา ๔)
๕. บทห้ามและบทกำหนดโทษนิติบุคคล (มาตรา ๕, ๘, ๑๖, ๑๘, ๒๖)
๖. บทห้ามและบทกำหนดโทษบุคคลธรรมดา (มาตรา ๖, ๑๗)
๗. สมาชิกวงแชร์มีสิทธิฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ (มาตรา ๗)
๘. บทห้ามโฆษณาชี้ชวน และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๙, ๑๙)
๙. บทห้ามใช้ชื่อหรือคำแสดงคำว่า “แชร์” และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๐, ๒๐)
๑๐. บทผ่อนผันวงแชร์ที่ค้างอยู่และการยกเลิกวัตถุประสงค์นิติบุคคลและบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๑, ๒๑, ๒๒)
๑๑. อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๒-๑๕, ๒๓-๒๕)
๑๒. บทผ่อนผันการเล่นแชร์ที่ค้างอยู่ การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ สัญญาที่นิติบุคคลได้กระทำไว้แล้วและคำแสดงชื่อ “แชร์” (มาตรา ๒๗-๒๙)
๑๓. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๓๐)
๑๔. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
💰 ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑-๓๔๘)
๑. ฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑)

๑.๑ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
๑.๒ ต้องเป็นการได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
๑) ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย ฉ้อโกง ยักยอกโดยส่งมอบทรัพย์ด้วยความสำคัญผิด
๒) พยายามฉ้อโกง
๓) ผู้ใช้กับผู้สนับสนุน
๑.๓ การหลอกลวงให้ผู้อื่น ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ
๑.๔ โดยทุจริต
๑.๕ อายุความ
๑.๖ ผู้เสียหายโดยนิตินัย
๒. ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวง (มาตรา ๓๔๒)
๓. ฉ้อโกงประชาชน (มาตรา ๓๔๓)
๑) คำว่า “ประชาชน”
๒) ผู้เสียหายโดยนิตินัย
๓) กรรมเดียว : หลายกรรม
๔. ฉ้อโกงแรงงาน (มาตรา ๓๔๔)
๕. ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม (มาตรา ๓๔๕)
๖. ฉ้อโกงโดยอาศัยเหตุทางจิตใจผู้ถูกหลอกลวง (มาตรา ๓๔๖)
๗. ฉ้อโกงเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากประกันวินาศภัย (มาตรา ๓๔๗)
๘. ความผิดตามมาตรา ๓๔๑-๓๔๗ ยกเว้นมาตรา ๓๔๓ เป็นความผิดอันยอมความได้ (มาตรา ๓๔๘)
💰 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ (มาตรา ๓๔๙-๓๕๑)
๑. โกงเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ (มาตรา ๓๔๙)

๒. โกงเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ (มาตรา ๓๕๐)
๑) รับสมอ้างเป็นเจ้าหนี้
๒) ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น โอนให้ผู้อื่น
๓) ทรัพย์รวมถึงทรัพย์สิน
๔) แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริง
๕) เพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้
๖) ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้
๗) องค์ประกอบในส่วนจิตใจ
๘) มาตรา ๓๕๑ “ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้”
💰 ความผิดฐานยักยอก (มาตรา ๓๕๒-๓๕๖)
๑. ยักยอก (มาตรา ๓๕๒)

๑) ครอบครองซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น
– นายจ้าง : ลูกจ้าง กับ ลักทรัพย์ : ยักยอก
– กรณียืมใช้คงรูป
– ยืมใช้สิ้นเปลือง
– เช่าซื้อกับยักยอก
– ฝากทรัพย์กับยักยอก
– การได้มาซึ่งการครอบครอง
– ตัวแทนกับยักยอก
– มอบหมายให้ฝากเงิน
– สลากกินแบ่งและเงินรางวัล
๒) ทรัพย์ของผู้อื่น
– หุ้น
– ยักยอกอสังหาริมทรัพย์
๓) เบียดบังเอาทรัพย์เป็นของตนหรือบุคคลที่สาม
– จำนำกับยักยอก
– ยักยอกทรัพย์มรดก
๔) ต้องมีเจตนาทุจริต
๕) ยักยอกทรัพย์ที่มีผู้ส่งมอบโดยสำคัญผิด (มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง)
๖) ยักยอกทรัพย์สินหาย (มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง)
๗) บรรยายฟ้อง
๒. กระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น (มาตรา ๓๕๓)
๑) ต้องได้รับมอบหมาย
๒) ต้องกระทำผิดหน้าที่
๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
๔) ต้องมีเจตนาทุจริต
๕) บรรยายฟ้อง
๓. ผู้จัดการทรัพย์สินฯ หรือผู้มีอาชีพหรือธุรกิจฯ กระทำความผิดตามมาตรา ๓๕๒, ๓๕๓ (มาตรา ๓๕๔)
๑) ผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
๒) ผู้จัดการมรดก
๓) บรรยายฟ้อง
๔. ผู้เก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า (มาตรา ๓๕๕)
๕. ความผิดตามมาตรา ๓๕๒-๓๕๕ เป็นความผิดอันยอมความได้
💰 ภาคผนวก
๑. ตัวอย่างคำฟ้อง
๒. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔

🩸 รายละเอียด 🩸
🩸 ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🩸 รหัสสินค้า : 9789742038175
🩸 รูปแบบ : ปกอ่อน
🩸 น้ำหนัก : 500 กรัม
🩸 จำนวนหน้า : 252 หน้า
🩸 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🩸 พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 220.00 ฿ 209.00

จำนวน:
Browse Wishlist
หนังสือโดยสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สั่งซื้อ
คดีกรรมสิทธิ์รวม 1 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
คดีเช่าซื้อ 2 : มิถุนายน 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🩸 บทคัดย่อ/สารบัญ 🩸
💰 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
๑. ชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๒. วันใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา ๒)
๓. บทห้ามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและประกาศที่ขัดแย้ง (มาตรา ๓)
๔. คำนิยาม (มาตรา ๔)
๕. บทห้ามและบทกำหนดโทษนิติบุคคล (มาตรา ๕, ๘, ๑๖, ๑๘, ๒๖)
๖. บทห้ามและบทกำหนดโทษบุคคลธรรมดา (มาตรา ๖, ๑๗)
๗. สมาชิกวงแชร์มีสิทธิฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ (มาตรา ๗)
๘. บทห้ามโฆษณาชี้ชวน และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๙, ๑๙)
๙. บทห้ามใช้ชื่อหรือคำแสดงคำว่า “แชร์” และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๐, ๒๐)
๑๐. บทผ่อนผันวงแชร์ที่ค้างอยู่และการยกเลิกวัตถุประสงค์นิติบุคคลและบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๑, ๒๑, ๒๒)
๑๑. อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๒-๑๕, ๒๓-๒๕)
๑๒. บทผ่อนผันการเล่นแชร์ที่ค้างอยู่ การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ สัญญาที่นิติบุคคลได้กระทำไว้แล้วและคำแสดงชื่อ “แชร์” (มาตรา ๒๗-๒๙)
๑๓. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๓๐)
๑๔. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
💰 ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑-๓๔๘)
๑. ฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑)

๑.๑ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
๑.๒ ต้องเป็นการได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
๑) ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย ฉ้อโกง ยักยอกโดยส่งมอบทรัพย์ด้วยความสำคัญผิด
๒) พยายามฉ้อโกง
๓) ผู้ใช้กับผู้สนับสนุน
๑.๓ การหลอกลวงให้ผู้อื่น ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ
๑.๔ โดยทุจริต
๑.๕ อายุความ
๑.๖ ผู้เสียหายโดยนิตินัย
๒. ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวง (มาตรา ๓๔๒)
๓. ฉ้อโกงประชาชน (มาตรา ๓๔๓)
๑) คำว่า “ประชาชน”
๒) ผู้เสียหายโดยนิตินัย
๓) กรรมเดียว : หลายกรรม
๔. ฉ้อโกงแรงงาน (มาตรา ๓๔๔)
๕. ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม (มาตรา ๓๔๕)
๖. ฉ้อโกงโดยอาศัยเหตุทางจิตใจผู้ถูกหลอกลวง (มาตรา ๓๔๖)
๗. ฉ้อโกงเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากประกันวินาศภัย (มาตรา ๓๔๗)
๘. ความผิดตามมาตรา ๓๔๑-๓๔๗ ยกเว้นมาตรา ๓๔๓ เป็นความผิดอันยอมความได้ (มาตรา ๓๔๘)
💰 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ (มาตรา ๓๔๙-๓๕๑)
๑. โกงเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ (มาตรา ๓๔๙)

๒. โกงเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ (มาตรา ๓๕๐)
๑) รับสมอ้างเป็นเจ้าหนี้
๒) ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น โอนให้ผู้อื่น
๓) ทรัพย์รวมถึงทรัพย์สิน
๔) แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริง
๕) เพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้
๖) ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้
๗) องค์ประกอบในส่วนจิตใจ
๘) มาตรา ๓๕๑ “ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้”
💰 ความผิดฐานยักยอก (มาตรา ๓๕๒-๓๕๖)
๑. ยักยอก (มาตรา ๓๕๒)

๑) ครอบครองซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น
– นายจ้าง : ลูกจ้าง กับ ลักทรัพย์ : ยักยอก
– กรณียืมใช้คงรูป
– ยืมใช้สิ้นเปลือง
– เช่าซื้อกับยักยอก
– ฝากทรัพย์กับยักยอก
– การได้มาซึ่งการครอบครอง
– ตัวแทนกับยักยอก
– มอบหมายให้ฝากเงิน
– สลากกินแบ่งและเงินรางวัล
๒) ทรัพย์ของผู้อื่น
– หุ้น
– ยักยอกอสังหาริมทรัพย์
๓) เบียดบังเอาทรัพย์เป็นของตนหรือบุคคลที่สาม
– จำนำกับยักยอก
– ยักยอกทรัพย์มรดก
๔) ต้องมีเจตนาทุจริต
๕) ยักยอกทรัพย์ที่มีผู้ส่งมอบโดยสำคัญผิด (มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง)
๖) ยักยอกทรัพย์สินหาย (มาตรา ๓๕๒ วรรคสอง)
๗) บรรยายฟ้อง
๒. กระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น (มาตรา ๓๕๓)
๑) ต้องได้รับมอบหมาย
๒) ต้องกระทำผิดหน้าที่
๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
๔) ต้องมีเจตนาทุจริต
๕) บรรยายฟ้อง
๓. ผู้จัดการทรัพย์สินฯ หรือผู้มีอาชีพหรือธุรกิจฯ กระทำความผิดตามมาตรา ๓๕๒, ๓๕๓ (มาตรา ๓๕๔)
๑) ผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
๒) ผู้จัดการมรดก
๓) บรรยายฟ้อง
๔. ผู้เก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า (มาตรา ๓๕๕)
๕. ความผิดตามมาตรา ๓๕๒-๓๕๕ เป็นความผิดอันยอมความได้
💰 ภาคผนวก
๑. ตัวอย่างคำฟ้อง
๒. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔

🩸 รายละเอียด 🩸
🩸 ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🩸 รหัสสินค้า : 9789742038175
🩸 รูปแบบ : ปกอ่อน
🩸 น้ำหนัก : 500 กรัม
🩸 จำนวนหน้า : 252 หน้า
🩸 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🩸 พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038175
SKU: 9789742038175
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กุมภาพันธ์ 2564
Page Count: 252

“คดีการเล่นแชร์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก”

There are no reviews yet.