• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 

Sale!
ISBN: 9786162699832

ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 

♦️♦️บทคัดย่อ/สารบัญ♦️♦️
🌟บทที่ 1 ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
🌟บทที่ 2 ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
🌟บทที่ 3 เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
🌟บทที่ 4 ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
🌟บทที่ 5 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
รหัสสินค้า : 9786162699832
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า :208
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2564

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • พ.ศ.2518   นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ.2518   เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • พ.ศ. 2524  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d’Etudes  approfondies de Droit public) Université des sciences juridiques, politiques et sociales de Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • พ.ศ. ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Docteur en Droit) สาขากฎหมายมหาชน Université des Sciences Sociales de Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  • ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายปกครอง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • อาจารย์ผู้บรรยายวิชาสิทธิและเสรีภาพ และวิชาการกระทำทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

♦️♦️บทคัดย่อ/สารบัญ♦️♦️
🌟บทที่ 1 ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
🌟บทที่ 2 ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
🌟บทที่ 3 เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
🌟บทที่ 4 ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
🌟บทที่ 5 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
รหัสสินค้า : 9786162699832
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า :208
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699832
SKU: 9786162699832
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : มกราคม 2564
Page Count: 208