• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742038243
รหัสสินค้า: 9789742038243 หมวดหมู่: ,

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
บททั่วไป
บทที่ ๒ การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
บทที่ ๓ การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๔ บทส่งท้าย
ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
– ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
– ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการจัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา และการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
– ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
– ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

📌 รายละเอียด
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038243
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 230 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 100 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

฿ 100.00 ฿ 95.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
บททั่วไป
บทที่ ๒ การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
บทที่ ๓ การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๔ บทส่งท้าย
ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
– ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
– ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการจัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา และการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
– ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
– ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

📌 รายละเอียด
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038243
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 230 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 100 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038243
SKU: 9789742038243
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มีนาคม 2564
Page Count: 100

“การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์”

There are no reviews yet.