• img-book

  ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

Sale!
ISBN: 9786162699955

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️ข้อความทั่วไป
⭐️วิเคราะห์ศัพท์
⭐️ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง
⭐️ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง
⭐️เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล
⭐️เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด
⭐️สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
⭐️การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
รหัสหนังสือ : 9786162699955
จำนวนหน้า : 182
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 160.00 ฿ 144.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author

การศึกษา

 • พ.ศ. 2467 สอบไล่ได้มัธยมบริบูรณ์ (มัธยม 8) จากโรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา
 • พ.ศ. 2470 สำเร็จเนติบัณฑิตชั้นที่ 2 จากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2485 สำเร็จนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
 • พ.ศ. 2500 ท่านได้สำเร็จนิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M. (Magna Cum Laude) และกฎหมายเปรียบเทียบ MC.L. จากมหาวิทยาลัย Southern Methodist University, Dallas, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับเกียรตินิยมและเกียรติประวัติ ว่าทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของห้องและเป็นคะแนนที่สูงสุดนับแต่เปิดหลักสูตรนี้มา

การทำงาน

รับราชการเป็นพนักงานอัยการในกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2471 และได้โอนย้ายมารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ต่อมาใน พ.ศ. 2512 จึงลาออกจากราชการเพราะรับราชการนาน ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (ปัจจุบันคือฝ่ายกฎหมาย) ธนาคารแห่งประเทศไทย จนเกษียณอายุราชการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ดังนี้
 • 2514–2517 คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516
 • 2517 ประธานวุฒิสภา
 • 2520 ประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 (ชุดแรก)
 • 2527 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2527[4] จนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538

ผลงานทางวิชาการ

 • ตำรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน
 • ตำรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด และตั๋วเงิน
 • ตำรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล
 • ตำรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354-452
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 395-405, มาตรา 406-419 เรื่องจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 241-452 ร่วมกับ ยล ธีรกุล
 • รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา กฎหมายลักษณะครอบครัวรวบรวมโดยไพโรจน์ กัมพูสิริ
 • หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ แต่งโดย จี๊ด เศรษฐบุตร แก้ไขเพิ่มเติมโดยจิตติ ติงศภัทิย์ และดาราพร ถิระวัฒน์
 • ความรู้เบื้องต้นแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยจิตติ ติงศภัทิย์
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 1
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 2 และภาค 3
 • แนวคำบรรยายอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ร่วมกับไชยเจริญ สันติศิริ
 • หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 • Credit and Security in Thailand : the Legal Problems of Development Finance, St.Lucia, New York. University of Queensland Press, 1974
ตำรากฎหมายดังกล่าวของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ยังคงใช้เป็นตำรามาตรฐานทางด้านกฎหมาย และได้รับการอ้างอิงเรื่อยมาในปัจจุบันโดยเฉพาะตำรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์และคำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ทั้งสามภาค

ทัศนคติในเชิงคุณธรรม

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้เคยกล่าววลีอมตะไว้ว่า “ นักกฎหมายต้องมีความบริสุทธิ์ และมี ความยุติธรรมเป็นเป้าหมาย” ท่านเป็นผู้ริเริ่มการเรียนการสอนวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในเรื่องการใช้หลักรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ในการปกครองบ้านเมืองและตัดสินคดีนั้น โดยท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า “ก่อนที่จะออกกฎหมายผู้ตรากฎหมายต้องดูข้อ เท็จจริงแวดล้อมของสังคมซึ่งก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ในการพิจารณาเพื่อให้ กฎหมายเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาของสังคมได้ แต่เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วการวินิจฉัยตัดสินคดีก็ต้องใช้กฎหมายคือ ใช้หลักนิติศาสตร์เป็น justice under law จะมาใช้หลักรัฐศาสตร์ในการตัดสินคดีไม่ได้”
หนังสือโดยศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
สั่งซื้อ
กฎหมายอาญา ภาค2 ตอน 2 และ ภาค3 พิมพ์ครั้งที่ 7 :   สิงหาคม 2553
สั่งซื้อ
กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1 พิมพ์ครั้งที่ 8 :   สิงหาคม 2548
สั่งซื้อ
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 พิมพ์ครั้งที่ 11 :   กันยายน 2555
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️ข้อความทั่วไป
⭐️วิเคราะห์ศัพท์
⭐️ลักษณะของสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาที่ต้องสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง
⭐️ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง
⭐️เปรียบเทียบกับกลฉ้อฉล
⭐️เปรียบเทียบกับความสำคัญผิด
⭐️สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
⭐️การขออนุญาตประกอบกิจการประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต (แก้ไขครั้งที่14)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
รหัสหนังสือ : 9786162699955
จำนวนหน้า : 182
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 16 : กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699955
SKU: 9786162699955
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 16 : กุมภาพันธ์ 2564
Page Count: 182