• img-book

    รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

Sale!
ISBN: 9786165810555

กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป

โดย รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมาย
⭐️บทที่ 2 ที่มาของกฎหมาย
⭐️บทที่ 3 สำนักความคิดทางกฎหมาย
⭐️บทที่ 4 ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย และศักดิ์หรือลำดับชั้นแห่งกฎหมาย
⭐️บทที่ 5 การใช้กฎหมาย การยกเลิก และการตีความกฎหมาย
⭐️บทที่ 6 การอุดช่องว่างของกฎหมาย
⭐️บทที่ 7 สิทธิและการใช้สิทธิ
⭐️บทที่ 8 ผู้ทรงสิทธิ
⭐️บทที่ 9 หลักสุจริต
⭐️บทที่ 10 ดอกเบี้ย
⭐️บทที่ 11 เหตุสุดวิสัย
⭐️บทที่ 12 ลายมือชื่อ
⭐️บทที่ 13 การตีความเอกสาร
📌** พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องอัตราดอกเบี้ย มาตรา 7, 224, 224/1**

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า
: 9786165810555
⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวน : 224 หน้า
⭐️ขนาด : 26×18.50 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2564

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง(พ.ศ. 2545)
  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2550)
  ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)
 
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมาย
⭐️บทที่ 2 ที่มาของกฎหมาย
⭐️บทที่ 3 สำนักความคิดทางกฎหมาย
⭐️บทที่ 4 ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย และศักดิ์หรือลำดับชั้นแห่งกฎหมาย
⭐️บทที่ 5 การใช้กฎหมาย การยกเลิก และการตีความกฎหมาย
⭐️บทที่ 6 การอุดช่องว่างของกฎหมาย
⭐️บทที่ 7 สิทธิและการใช้สิทธิ
⭐️บทที่ 8 ผู้ทรงสิทธิ
⭐️บทที่ 9 หลักสุจริต
⭐️บทที่ 10 ดอกเบี้ย
⭐️บทที่ 11 เหตุสุดวิสัย
⭐️บทที่ 12 ลายมือชื่อ
⭐️บทที่ 13 การตีความเอกสาร
📌** พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องอัตราดอกเบี้ย มาตรา 7, 224, 224/1**

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า
: 9786165810555
⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวน : 224 หน้า
⭐️ขนาด : 26×18.50 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2564

“กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป”

There are no reviews yet.