• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786165810661

กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์, กฎหมายและระบบกฎหมาย, การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย
ภาค 2 กฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, นิติกรรม สัญา หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้, สัญญาซื้อขาย, สัญญาให้, สัญญาขายฝาก, สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ, สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ, สัญญายืม, สัญญาฝากทรัพย์, ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์, สัญญาตัวแทนนายหน้า, สัญญาประนีประนอมยอมความ, ประกันภัย, สัญญาตั๋วเงิน, หุ้นส่วนและบริษัท, ครอบครัว, มรดก, ทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, กฎหมายอาญา
ภาค 3 วิธีพิจารณาคดี
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
บทความพิเศษ
ความคิดในทางกฎหมาย
📌พิมพ์ครั้งที่ 19 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน ทั้งวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา และ ป.พ.พ. เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810661
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 460 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 19 : กันยายน 2564

฿ 420.00 ฿ 378.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย กรกฎาคม 2564
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์, กฎหมายและระบบกฎหมาย, การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย
ภาค 2 กฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, นิติกรรม สัญา หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้, สัญญาซื้อขาย, สัญญาให้, สัญญาขายฝาก, สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ, สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ, สัญญายืม, สัญญาฝากทรัพย์, ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์, สัญญาตัวแทนนายหน้า, สัญญาประนีประนอมยอมความ, ประกันภัย, สัญญาตั๋วเงิน, หุ้นส่วนและบริษัท, ครอบครัว, มรดก, ทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, กฎหมายอาญา
ภาค 3 วิธีพิจารณาคดี
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
บทความพิเศษ
ความคิดในทางกฎหมาย
📌พิมพ์ครั้งที่ 19 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน ทั้งวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา และ ป.พ.พ. เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810661
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 460 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 19 : กันยายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810661
SKU: 9786165810661
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 19 : กันยายน 2564
Page Count: 460