• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742036317
รหัสสินค้า: 9789742036317 หมวดหมู่: ,

กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ข้อความเบื้องต้น
– เจตนารมณ์ของกฎหมาย
– การบังคับใช้กฎหมาย
– ผู้รักษาการตามกฎหมาย
– โครงสร้างของกฎหมาย
– เกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย
– ความหมายและเงื่อนไขของการชุมนุมสาธารณะ
– สถานที่ต้องห้ามมิให้จัดการชุมนุมสาธารณะ
– เกี่ยวกับลักษณะของการชุมนุมสาธารณะ
– การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
– การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
– หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม และผู้ชุมนุม
– การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
– บทกำหนดโทษ
– กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงฯ
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 11/2549

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036317
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 100 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2559

฿ 120.00 ฿ 114.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ข้อความเบื้องต้น
– เจตนารมณ์ของกฎหมาย
– การบังคับใช้กฎหมาย
– ผู้รักษาการตามกฎหมาย
– โครงสร้างของกฎหมาย
– เกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย
– ความหมายและเงื่อนไขของการชุมนุมสาธารณะ
– สถานที่ต้องห้ามมิให้จัดการชุมนุมสาธารณะ
– เกี่ยวกับลักษณะของการชุมนุมสาธารณะ
– การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
– การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
– หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม และผู้ชุมนุม
– การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
– บทกำหนดโทษ
– กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงฯ
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 11/2549

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036317
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 100 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2559

รายละเอียด

ISBN: 9789742036317
SKU: 9789742036317
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: กุมภาพันธ์ 2559
Page Count: 100

“กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ”

There are no reviews yet.