• img-book

  รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

Sale!
ISBN: 9786162696602 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

โดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

* ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
* ห้างหุ้นส่วนสามัญ
* ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
* ห้างหุ้นส่วนจำกัด
* บริษัทจำกัด
* การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจัดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
รหัสสินค้า : 9786162696602 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561

฿ 440.00 ฿ 396.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • 2552 The Institute of Directors (IOD) - Chartered Director Class (CDC)
 • 2549 The Institute of Directors (IOD) - Audit Committee Program (ACP)
 • 2549 The Institute of Directors (IOD) - Director Certif ication Program (DCP)"
 • 2545 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
 • 2528 The University of Georgia, U.S.A. - Master of Laws, (Securities Regulations)
 • 2523 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
 • 2522 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • 2560 คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2556 - 2560 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2555 - 2556 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2553 - 2555 ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2531 - 2541 คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ โครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้ประเมินผลงานวิจัยภายในและภายนอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

* ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
* ห้างหุ้นส่วนสามัญ
* ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
* ห้างหุ้นส่วนจำกัด
* บริษัทจำกัด
* การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจัดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
รหัสสินค้า : 9786162696602 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561