• img-book

    นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

Sale!
ISBN: 9786165810623

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้

นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบท
เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง
**พิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมกฎหมายให้ทันสมัยทั้งในส่วนอัตราโทษและองค์ประกอบความผิด**

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810623 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2564

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พนักงานอัยการกองคดีอาญา
  • ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 69
หนังสือโดยนันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้

นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบท
เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง
**พิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมกฎหมายให้ทันสมัยทั้งในส่วนอัตราโทษและองค์ประกอบความผิด**

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810623 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2564