• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

Sale!
ISBN: 9786162695995
รหัสสินค้า: 9786162695995 หมวดหมู่: ,

กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.1

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างการรับผิดในทางอาญา การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด การสำคัญผิดในบางกฎหมายอาญา การกระทำมีกฎหมายยกเว้น การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ การพยายามกระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไป การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695995 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 218
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560

 

 

฿ 200.00 ฿ 180.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author

วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ -ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -ใบอนุญาตว่าความ สำนักงานสภาทนายความแห่งประเทศไทย

หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างการรับผิดในทางอาญา การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด การสำคัญผิดในบางกฎหมายอาญา การกระทำมีกฎหมายยกเว้น การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ การพยายามกระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไป การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162695995 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 218
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560