• img-book

    วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786165825672

กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍀 ทรัพย์สิน
ทรัพย์, ทรัพย์สิน
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยนิติกรรม
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
บทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอก
ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
การเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ที่งอกริมตลิ่ง
การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
การคุ้มครองผู้ได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
สิทธิของผู้รับเงินตราโดยสุจริต
ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ทางจำเป็น
กรรมสิทธิ์รวม
สิทธิครอบครอง
การแย่งการครอบครอง
การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง
การเปลี่ยนลักษณะการยึดถือ
ครอบครองปรปักษ์
ภาระจำยอม
สิทธิเหนือพื้นดิน
สิทธิเก็บกิน
🍀 มรดก
มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
การถูกจำกัดมิให้รับมรดก
การตัดมิให้รับมรดก
การสละมรดก
พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
การรับมรดกแทนที่
พินัยกรรม
การจัดการศพ
ผู้รับพินัยกรรม
ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้
แบบพินัยกรรม
ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม
ข้อกำหนดพินัยกรรมมีเงื่อนไข
การเพิกถอนพินัยกรรม
การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ผู้จัดการมรดก
อายุความการจัดการมรดก
การแบ่งปันทรัพย์มรดก
อายุความมรดก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า :
9786165825672
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
930 กรัม
จำนวนหน้า :
550 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
: 2564

฿ 360.00 ฿ 342.00

มีสินค้าอยู่ 3

จำนวน:
หนังสือโดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍀 ทรัพย์สิน
ทรัพย์, ทรัพย์สิน
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยนิติกรรม
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
บทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอก
ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
การเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ที่งอกริมตลิ่ง
การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
การคุ้มครองผู้ได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
สิทธิของผู้รับเงินตราโดยสุจริต
ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ทางจำเป็น
กรรมสิทธิ์รวม
สิทธิครอบครอง
การแย่งการครอบครอง
การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง
การเปลี่ยนลักษณะการยึดถือ
ครอบครองปรปักษ์
ภาระจำยอม
สิทธิเหนือพื้นดิน
สิทธิเก็บกิน
🍀 มรดก
มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
การถูกจำกัดมิให้รับมรดก
การตัดมิให้รับมรดก
การสละมรดก
พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
การรับมรดกแทนที่
พินัยกรรม
การจัดการศพ
ผู้รับพินัยกรรม
ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้
แบบพินัยกรรม
ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม
ข้อกำหนดพินัยกรรมมีเงื่อนไข
การเพิกถอนพินัยกรรม
การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ผู้จัดการมรดก
อายุความการจัดการมรดก
การแบ่งปันทรัพย์มรดก
อายุความมรดก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า :
9786165825672
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
930 กรัม
จำนวนหน้า :
550 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
: 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165825672
SKU: 9786165825672
สำนักพิมพ์: Jurisprudence Group
ตีพิมพ์วันที่: 2564
Page Count: 550