• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

Sale!
ISBN: 9786162695759

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

แนวความคิดและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ ภาวะมลพิษจากกิจกรรมบริเวณพื้นที่ ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท ภาวะมลพิษจากเรือ เขตอำนาจของรัฐในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความรับผิดของรัฐสำหรับการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการระงับข้อพิพาท

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า : 9786162695759 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 500
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2560

฿ 500.00 ฿ 450.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33
  • ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาในระดับ LL.M. จาก New York University, School of Law Ph.D. (Law) University of Washington, School of Law
  • Ph.D. (Law) University of Washington, School of Law
ผลงานทางวิชาการ
  • การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำ าหรับนักกฎหมาย (พิมพ์ครั้งที่ 11), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล (พิมพ์ครั้งที่ 3), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
  • กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 11), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
  • กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 13), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
 
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

แนวความคิดและหลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ภาวะมลพิษจากกิจกรรมพื้นดินท้องทะเลภายใต้เขตอำนาจแห่งชาติ ภาวะมลพิษจากกิจกรรมบริเวณพื้นที่ ภาวะมลพิษจากการทิ้งเท ภาวะมลพิษจากเรือ เขตอำนาจของรัฐในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความรับผิดของรัฐสำหรับการฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการระงับข้อพิพาท

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
รหัสสินค้า : 9786162695759 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 500
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2560