• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ

Sale!
ISBN: 9789742885939

กฎหมายว่าด้วยสัญญา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ ๑ :
กฎหมายว่าด้วยสัญญาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ ๑ ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา
บทที่ ๒ คำเสนอและคำสนอง
บทที่ ๓ การเกิดของสัญญา
บทที่ ๔ การตีความสัญญา
บทที่ ๕ คำมั่น
บทที่ ๖ ประเภทของสัญญา
บทที่ ๗ ผลแห่งสัญญา
บทที่ ๘ มัดจำ-เบี้ยปรับ
บทที่ ๙ การเลิกสัญญา
ส่วนที่ ๒ : สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๑ แนวคิดของสัญญา
บทที่ ๒ หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๓ ลักษณะขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๔ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ
รหัสสินค้า :
9789742885939
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก : 
600 กรัม
จำนวนหน้า :
260 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2
: พฤศจิกายน 2550

฿ 250.00 ฿ 225.00

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ
สั่งซื้อ
กฎหมายว่าด้วยสัญญา 2 : พฤศจิกายน 2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ ๑ :
กฎหมายว่าด้วยสัญญาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ ๑ ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา
บทที่ ๒ คำเสนอและคำสนอง
บทที่ ๓ การเกิดของสัญญา
บทที่ ๔ การตีความสัญญา
บทที่ ๕ คำมั่น
บทที่ ๖ ประเภทของสัญญา
บทที่ ๗ ผลแห่งสัญญา
บทที่ ๘ มัดจำ-เบี้ยปรับ
บทที่ ๙ การเลิกสัญญา
ส่วนที่ ๒ : สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๑ แนวคิดของสัญญา
บทที่ ๒ หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๓ ลักษณะขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๔ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ
รหัสสินค้า :
9789742885939
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก : 
600 กรัม
จำนวนหน้า :
260 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2
: พฤศจิกายน 2550

รายละเอียด

ISBN: 9789742885939
SKU: 9789742885939
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : พฤศจิกายน 2550
Page Count: 260

“กฎหมายว่าด้วยสัญญา”

There are no reviews yet.