• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

Sale!
ISBN: 9789744666758
รหัสสินค้า: 9789744666758 หมวดหมู่:

กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการประเภทและลักษณะพิเศษ
ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน
แบ่งออกเป็น 20 บทย่อยๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตั๋วเงินโดยละเอียด
ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก
พร้อมทั้งดรรชนีค้นคำ

รหัสสินค้า : 9789744666758
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1700 กรัม
จำนวนหน้า : 1,116
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2556

฿ 800.00 ฿ 760.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Diploma in English Legal Studies มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • Master of Law in Commercial Law มหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผลงานวิชาการ
 • คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
   
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการประเภทและลักษณะพิเศษ
ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน
แบ่งออกเป็น 20 บทย่อยๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตั๋วเงินโดยละเอียด
ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก
พร้อมทั้งดรรชนีค้นคำ

รหัสสินค้า : 9789744666758
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1700 กรัม
จำนวนหน้า : 1,116
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2556

“กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ”

There are no reviews yet.