• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162693670

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและภารกิจของวิธีพิจารณาความแพ่ง, ลำดับขั้นตอนของวิธีพิจารณาความแพ่ง, การแยกคดีแพ่งจากคดีอื่น, ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและการตีความ, ศาล, ผู้พิพากษา, อำนาจศาลชั้นต้น, ทนายความ, พนักงานอัยการในคดีแพ่ง, คู่ความ, ความสามารถดำเนินคดี, การทำการแทนในคดี, การร้องสอด และได้เพิ่มเติมวิธีการชั่วคราวก่อนการบังคับคดี และการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162693670 
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 2000 กรัม
จำนวนหน้า : 720
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

฿ 680.00 ฿ 612.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและภารกิจของวิธีพิจารณาความแพ่ง, ลำดับขั้นตอนของวิธีพิจารณาความแพ่ง, การแยกคดีแพ่งจากคดีอื่น, ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและการตีความ, ศาล, ผู้พิพากษา, อำนาจศาลชั้นต้น, ทนายความ, พนักงานอัยการในคดีแพ่ง, คู่ความ, ความสามารถดำเนินคดี, การทำการแทนในคดี, การร้องสอด และได้เพิ่มเติมวิธีการชั่วคราวก่อนการบังคับคดี และการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162693670 
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 2000 กรัม
จำนวนหน้า : 720
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)