• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786165810111

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม1

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
⭐️ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา
⭐️ภาค 3 หลักในการดำเนินคดีอาญา และกระบวนการดำเนินคดีอาญา

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810111
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 576 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2564

฿ 560.00 ฿ 504.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
⭐️ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา
⭐️ภาค 3 หลักในการดำเนินคดีอาญา และกระบวนการดำเนินคดีอาญา

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810111
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 576 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2564