• img-book

  ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์

Sale!
ISBN: 9786162695933 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1

โดย ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 1 ข้อความเบื้องต้น ภาค 2 สอบสวน ภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา และบางส่วนของภาค 6 การบังคับคดี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างการบันทึกและเอกสารต่างๆ ที่ใช้จริงในทางปฏิบัติไว้ในภาคผนวกอีกด้วย

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์
รหัสสินค้า : 9786162695933 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560

 

฿ 150.00 ฿ 135.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 56
 • Master of Law in Taxation, Nothwestern University,USA
 • Master of Law in Taxation, New York University,USA
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์
ประวัติการทำงาน
 • ทนายความ
 • อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ผู้ช่วยผุ้พิพากษา รุ่น 56
 • ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานยุติธรรม
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ (ปัจจุบัน)
หนังสือโดยดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในภาค 1 ข้อความเบื้องต้น ภาค 2 สอบสวน ภาค 3 วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา และบางส่วนของภาค 6 การบังคับคดี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างการบันทึกและเอกสารต่างๆ ที่ใช้จริงในทางปฏิบัติไว้ในภาคผนวกอีกด้วย

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์
รหัสสินค้า : 9786162695933 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560