• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

Sale!
ISBN: 9786165810296

กฎหมายมหาชน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810296
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 196 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5×26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2564

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 56) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ (รุ่น 19) สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน)
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
สั่งซื้อ
กฎหมายมหาชน 4 : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810296
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 196 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5×26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810296
SKU: 9786165810296
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : กรกฎาคม 2564
Page Count: 196