• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742038342
รหัสสินค้า: 9789742038342 หมวดหมู่: ,

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทที่ ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๓
การไต่สวน
บทที่ ๔
การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ
บทที่ ๕ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่ ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
บทที่ ๗
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
บทที่ ๘
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทที่ ๙
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
บทที่ ๑๐
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๑๑
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๑๒
บทกำหนดโทษ
บทที่ ๑๓
บทเฉพาะกาล
บทที่ ๑๔
ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742038342
รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 504 หน้า
ขนาด : 18.3 x 25.8 ซม.
น้ำหนัก : 860 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564

฿ 350.00 ฿ 332.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทที่ ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๓
การไต่สวน
บทที่ ๔
การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ
บทที่ ๕ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่ ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
บทที่ ๗
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
บทที่ ๘
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทที่ ๙
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
บทที่ ๑๐
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๑๑
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บทที่ ๑๒
บทกำหนดโทษ
บทที่ ๑๓
บทเฉพาะกาล
บทที่ ๑๔
ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742038342
รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 504 หน้า
ขนาด : 18.3 x 25.8 ซม.
น้ำหนัก : 860 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038342
SKU: 9789742038342
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กรกฎาคม 2564
Page Count: 504

“กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

There are no reviews yet.