• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์

Sale!
ISBN: 9786162698620

กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
• บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
• บทที่ 2 ผลก่อนการชำระหนี้
• บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
• บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
ส่วนที่ 2 จำนอง
• บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
• บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
• บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
• บทที่ 4 การบังคับจำนอง
• บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
• บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
ส่วนที่ 3 จำนำ
• บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
• บทที่ 2 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร
• บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำและผู้จำนำ
• บทที่ 4 การบังคับจำนำ
• บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
รหัสสินค้า : 9786162698620
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก550 กรัม
จำนวนหน้า248
ขนาด18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : กุมภาพันธ์ 2563

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ดีเด่น) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
  ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  • ผู้บรรยายรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
• บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
• บทที่ 2 ผลก่อนการชำระหนี้
• บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
• บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
ส่วนที่ 2 จำนอง
• บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
• บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
• บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
• บทที่ 4 การบังคับจำนอง
• บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
• บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
ส่วนที่ 3 จำนำ
• บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
• บทที่ 2 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร
• บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำและผู้จำนำ
• บทที่ 4 การบังคับจำนำ
• บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
รหัสสินค้า : 9786162698620
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก550 กรัม
จำนวนหน้า248
ขนาด18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698620
SKU: 9786162698620
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 7 : กุมภาพันธ์ 2563
Page Count: 248