• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

Sale!
ISBN: 9786162696015
รหัสสินค้า: 9786162696015 หมวดหมู่: ,

กฎหมายปกครอง

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9786162696015 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 558
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 460.00 ฿ 414.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ ประจํ าคณะนิติ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • บรรณาธิการเว็ บไซต์ เครือข่ายกฎหมายมหาชนwww.public-law.net
ผลงานทางวิชาการ
 • บริการสาธารณะในระบบกฎหมายฝรั่งเศส, สํานักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ. 2541
 • กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา, มูลนิธิเอเซีย, พ.ศ. 2541
 • กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส : ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย, สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2541 องค์กรชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล, สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2542
 • คําอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542, สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2542
 • หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ห้า พ.ศ.2560
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9786162696015 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 558
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)