• img-book

    รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

Sale!
ISBN: 9786165810807

กฎหมายทรัพย์สิน

โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
– บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
⭐️ภาค 2 กลักทั่วไป
– บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
– บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
– บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
⭐️ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
– บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
– บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
– บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
– บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
– บทที่ 11 บทอนุโลมถึงการเปลี่ยนแปลง การระงับ และการกลับคืนมา
– บทที่ 12 บทอนุโลมแก่สังหาริมทรัพย์บางชนิด
– บทที่ 13 กรณีบุคคลหลายรายเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
– บทที่ 14 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
ภาคสรุป

**พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม**
📌ประเด็นเรื่องทรัพย์สินแบ่งไม่ได้

📌เวลาที่มีผลเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของทรัพย์ที่เอกชนอุทิศแก่รัฐ
📌เพิ่มฎีกา

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810807
⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
⭐️จำนวนหน้า : 372 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤศจิกายน 2564

฿ 340.00 ฿ 306.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
  • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลเกียรติภูมินิติโดม รุ่น ๒๕๔๘ โดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
  • วิชาที่สอน กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน, กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, ฯลฯ
 
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
– บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
⭐️ภาค 2 กลักทั่วไป
– บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
– บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
– บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
⭐️ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
– บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
– บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
– บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
– บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
– บทที่ 11 บทอนุโลมถึงการเปลี่ยนแปลง การระงับ และการกลับคืนมา
– บทที่ 12 บทอนุโลมแก่สังหาริมทรัพย์บางชนิด
– บทที่ 13 กรณีบุคคลหลายรายเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
– บทที่ 14 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
ภาคสรุป

**พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม**
📌ประเด็นเรื่องทรัพย์สินแบ่งไม่ได้

📌เวลาที่มีผลเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของทรัพย์ที่เอกชนอุทิศแก่รัฐ
📌เพิ่มฎีกา

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810807
⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
⭐️จำนวนหน้า : 372 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810807
SKU: 9786165810807
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : พฤศจิกายน 2564
Page Count: 372