แสดง 9 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 480.00 ฿ 432.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 บททั่วไป
  หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
  ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
  หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ / หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ภาค 3 บริษัทจำกัด
  หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด / หมวดที่ 6 การชำระบัญชีและการถอนทะเบียน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  รหัสสินค้า :
  9786162699368
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,200 กรัม
  จำนวนหน้า :
  560
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  6 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  🍒 บทคัดย่อ/สารบาญ 🍒
  🍒 บทที่ ๑ บทนำ
  ๑. ความหมายของหนี้
  ๒. ประเภทของหนี้
  ๓. ลักษณะความผูกพันของลูกหนี้
  ๔. ลักษณะของสิทธิทางหนี้
  ๕. ความแตกต่างระหว่างสิทธิทางหนี้และทรัพยสิทธิ
  ๖. รากฐานความสัมพันธ์ทางหนี้ : การใช้สิทธิโดยสุจริต
  🍒 บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
  ๑. กรณีทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่แน่นอน
  ๒. กรณีหนี้เงิน
  ๓. กรณีการอันพึงชำระหนี้มีหลายอย่าง
  🍒 บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
  ๑. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้
  ๒. หลักการผิดนัดของลูกหนี้
  ๓. หลักความรับผิดของลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้
  ๔. หลักการบังคับชำระหนี้
  🍒 บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
  ๑. ความหมายของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
  ๒. การพิจารณาลักษณะการพ้นวิสัยตามวัตถุแห่งหนี้
  ๓. ผลตามกฎหมายเมื่อการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
  🍒 บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
  ๑. หลักการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (มาตรา ๒๓๓ ถึงมาตรา ๒๓๖)
  ๒. หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา ๒๓๗ ถึงมาตรา ๒๔๐)
  ๓. หลักของสิทธิยึดหน่วง (มาตรา ๒๔๑ ถึงมาตรา ๒๕๐
  🍒 บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
  ๑. การรับช่วงสิทธิ
  ๒. การช่วงทรัพย์
  🍒 บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๑. ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๒. ประเภทของสิทธิเรียกร้อง
  ๓. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๔. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง
  🍒 บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
  ๑. หนี้ที่แบ่งกันชำระหนี้ได้
  ๒. หนี้ร่วม
  ๓. หนี้อันจะแบ่งกันชำระไม่ได้
  🍒 บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
  ๑. หลัก : การชำระหนี้
  ๒. ข้อยกเว้น : การระงับหนี้ในกรณีอื่นที่ไม่มีการชำระหนี้ของลูกหนี้
  🍒 บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
  ๑. หลักการชำระหนี้โดยบุคคลภายนอก
  ๒. ประเภทของสัญญาที่บุคคลภายนอกตกลงเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
  ๓. สิทธิของบุคคลภายนอกในการเรียกคืนจากลูกหนี้ภายหลังที่บุคคลภายนอกชำระหนี้แล้ว
  🍒 บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ
  ๑. ความหมายของบุริมสิทธิ
  ๒. ลักษณะของบุริมสิทธิ
  ๓. ประเภทของบุริมสิทธิ
  ๔. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
  ๕. ผลแห่งบุริมสิทธิ

  🍒 รายละเอียด 🍒
  รหัสสินค้า : 9786164040908
  ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 369 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฏหมายตั๋วเงิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน
  บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน
  บทที่ 3 การออกตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 4 การโอนตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 5 การรับรอง
  บทที่ 6 อาวัล
  บทที่ 7 การใช้เงิน
  บทที่ 8 การสอดเข้าแก้หน้า
  บทที่ 9 สิทธิไล่เบี้ย
  บทที่ 10 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ
  บทที่ 11 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  บทที่ 12 เช็ค
  บทที่ 13 อายุความ
  บทที่ 14 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลักพา ตั๋วเงินหาย
  บทที่ 15 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  รหัสสินค้า : 9786162699375
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 396
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คดีเช่าซื้อ โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 170.00 ฿ 161.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
  1  ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ
  เปรียบเทียบเช่าซื้อกับลีสซิ่ง
  2. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
  ตัวอย่างกรณีต้องห้ามมิให้นำสืบ
  ตัวอย่างกรณ๊ที่นำสืบได้
  3. สถานะของผู้เช่าซื้อ
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีผู้ให้เช่าซื้อขอคืนของกลาง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242767
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด โดย ประทีป เฉลิมภัทรกุล ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บัญชีเดินสะพัด
  บทที่ 2 ตั๋วเงิน
  บทที่ 3 ตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  บทที่ 5 เช็ค
  บทที่ 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหายและตั๋วเงินถูกลัก
  บทที่ 7 อายุความ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประทีป เฉลิมภัทรกุล
  รหัสสินค้า : 9786164040809
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 323 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : สิงหาคม 
  2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วารี นาสกุล ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ละเมิด : ลักษณะ 1 ข้อความทั่วไป , ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิด , ลักษณะ 3 เหตุยกเว้นและลดหย่อนความรับผิด , ลักษณะ 4 ค่าสินไหมทดแทน , ลักษณะ 5 อายุความ
  จัดการงานนอกสั่ง : บทที่ 1 บททั่วไป , บทที่ 2 ลักษณะของการจัดการงานนอกสั่ง , บทที่ 3 หน้าที่ผู้จัดการ , บทที่ 4 ความรับผิดของผู้จัดการ , บทที่ 5 สิทธิของผู้จัดการ , บทที่ 6 หน้าที่ของตัวการ
  ลาภมิควรได้ : บทที่ 1 บททั่วไป , บทที่ 2 ลักษณะของลาภมิควรได้ , บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ได้ลาภมิควรได้ , บทที่ 4  วิธีการคืนลาภมิควรได้ , บทที่ 5 หน้าที่ของผู้รับคืนทรัพย์ , บทที่ 6 อายุความ
  **พิมพ์ครั้งที่ 5 เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด**

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล
  รหัสสินค้า : 9786165724012
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ ฿ 340.00 ฿ 323.00

  สารบาญ
  บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก
  บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นทายาท
  บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม
  บทที่ 4 ผู้ได้ทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการเป็นทายาท
  บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
  บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
  บทที่ 7 การจัดการมรดก
  บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก
  บทที่ 9 การแบ่งมรดก
  บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดก

  รหัสสินค้า9786164881310
  ชื่อผู้แต่ง : อ.เพรียบ หุตางกูร  แก้ไขเพิ่มเติมโดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก700 กรัม

  จำนวนหน้า346
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ครอบครัว โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ ฿ 490.00 ฿ 465.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 การหมั้น

  ส่วนที่ 1 วิวัฒนาของการหมั้น
  ส่วนที่ 2 การหมั้นในฐานะที่ไม่ใช่สัญญาและการหมั้นที่เป็นสัญญา
  ส่วนที่ 3 การหมั้นในกฎหมายไทย
  บทที่ 2 การหมั้น
  ส่วนที่ 1  การกำหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
  บทที่ 3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
  ส่วนที่ 1  เงื่อนไขที่อาจทำให้การสมรสตกเป็นโมฆะ
  ส่วนที่ 2 ผลของการสมรสที่ตกเป็นโมฆะ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ
  รหัสสินค้า : 9786163145574
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 548
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 325.00 ฿ 308.75

  ส่วนที่ 1 : ยืม
  ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
  ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง

  ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
  ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
  ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
  บทสรุป

  รหัสสินค้า : 9786168139288
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า : 324
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 2 มกราคม 2561