หนังสือเปิดเทอม (ปี4) (19)

แสดง 19 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีอากร โดย ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 3 ภาษเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ***การแก้ไข : แก้ไขคำอธิบายและกฎหมาย , เพิ่มฎีกา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786162699573
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีอากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทเบื้องต้น : 
  ความสัมพันธ์ของงบประมาณแผ่นดิน การคลังสาธารณะ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ที่มาของภาษีอากรไทย
  บทที่ 3 หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
  รหัสสินค้า : 9786162698842
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
  บทที่ 2 หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
  บทที่ 3 สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย
  บทที่ 4 การขัดกันแห่งกฎหมาย
  บทที่ 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า : 9786162699337
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 408
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา โดย ศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ และนายวิจิตร์ ลุลิตา ฿ 340.00 ฿ 306.00

  หมวด 1  ข้อความทั่วไป
  หมวด 2  พะยานบุคคล
  หมวด 3  ความเกี่ยวข้องระหว่างจิตตวิทยาและคำให้การของพะยาน
  หมวด 4  หลักการในการถามพะยาน
  หมวด 5  การรับสารภาพ
  หมวด 6  พะยานเอกสาร
  หมวด 7  ข้อสันนิษฐาน
  หมวด 8  วิธีสืบพะยานหลักฐานทางวิชาการ
  หมวดเพิ่มเติม พะยานบอกเล่า

  รหัสสินค้า :  9786162697470
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ และนายวิจิตร์ ลุลิตา
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 900  กรัม
  จำนวนหน้า : 338  หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ โดย อาจารย์นฤมล ฐานิสโร ฿ 130.00 ฿ 117.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ
  ⭐️บทที่ 2 การได้สัญชาติ
  ⭐️บทที่ 3 การเสียสัญชาติ
  ⭐️บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติ
  ⭐️บทที่ 5 คนไทยพลัดถิ่น

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง
  นฤมล ฐานิสโร
  ⭐️รหัสสินค้า9786165810500
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก300 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า140 หน้า
  ⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป **สภาพปกไม่ค่อยสวย เนื้อในสมบูรณ์** โดย ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ
  บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
  1. ความเป็นมาของ GATT และ WTO
  2. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO
  3. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN
  4. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส
  5. อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
  6. ความตกลงสินค้าเกษตร
  7. การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
  8. การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
  9. มาตรการปกป้อง
  10. การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO
  11. GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  :ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
  รหัสสินค้า : 9786162696213
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม

  จำนวนหน้า608
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม

 • Sale!
  img-book
  ครูกฎหมาย นักกฎหมาย และหลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 150.00 ฿ 135.00

  หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อจะสื่อไปยัง “ครูกฎหมาย” และ “นักกฏหมาย” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ “หลักวิชาชีพนักกฏหมาย” และเพื่อสื่อไปยังสถาบันการเรียนการสอนกฏหมายพิเศษสามารถดาวน์โหลดหัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๓ ได้ที่นี่ 12345678

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162694257 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คำอธิบายว่า ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิม พร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดพิมพ์ขึ้นโดยอาศัยเค้าโครงคำบรรยาย กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งออกพิมพ์เป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้ว ประกอบด้วย ภาคทั่วไป, กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล, กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้, กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์, กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว, กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810098
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 550 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า
  240 หน้า
  ⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 9 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️บทบาทของทนายความทั่วไป ⭐️หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี ⭐️การร่างฟ้องคดี ⭐️การร่างคำให้การคดีแพ่ง ⭐️การร่างคำฟ้องคดีอาญา ⭐️คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง ⭐️การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท ⭐️คดีผู้บริโภค ⭐️หลักปฏิบัติคดีในศาล ⭐️กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา ⭐️หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ⭐️หลักการทำพินัยกรรม ⭐️หลักการทำสัญญา ⭐️แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
  🛑เพิ่มเติมการยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์🛑
  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699948
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 396
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

 • Sale!
  img-book

  คู่มือสอบพยานหลักฐาน

  คู่มือสอบพยานหลักฐาน โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 250.00 ฿ 225.00

  หนังสือคู่มือสอบพยานหลักฐานเล่มนี้ ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละเรื่อง และค่อยๆ ลงไปในรายละเอียดแต่ละประเด็น มุ่งศึกษาไปที่กฎหมายของไทยและการใช้กฎหมายของศาลไทยผ่านคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายลักษณะพยานได้ทำความเข้าใจกฎหมายลักษณะนี้ง่ายขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162697074 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 286
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2561

   

  คู่มือสอบพยานหลักฐาน

 • Sale!
  img-book
  จริยธรรมนักกฎหมาย กับการปฎิรูปกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1. จริยธรรมนักกฎหมาย
  2. หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
  3. ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. กฎหมายอาญาไทยในวาระ 111 ปี
  5. อำนาจฟ้องคืออำนาจศาล
  6. การถอนฟ้องคดีอาญา
  7. การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา
  8. การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162697371
  ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวน : 188
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 1 :  ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  นิติปรัชญา โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1
  บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป
  บทที่ 2 นิติศาสตร์
  บทที่ 3 วิชานิติปรัชญา
  ส่วนที่ 2
  บทที่ 1 สำนักธรรมนิยม
  บทที่ 2 สำนักประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 สำนักกฏหมายบ้านเมือง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162697692
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 21 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  นิติปรัชญา โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับ ความรู้ วิชา และศาสตร์ต่างๆ
  บทที่ 2 ปรัชญา
  บทที่ 3 นิติปรัชญา
  บทที่ 4 นิติศาสตร์
  บทที่ 5 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
  บทที่ 6 ปรัชญากฎหมายบ้านเมือง
  บทที่ 7 ปรัชญากฎหมายประวัติศาสตร์
  บทที่ 8 นิติศาสตร์เชิงสังคมและสังคมวิทยากฎหมาย
  บทที่ 9 ปรัชญากฎหมายไทย : นิติศาสตร์แนวพุทธ
  บทที่ 10 ความยุติธรรม
  บทที่ 11 นิติรัฐ นิติธรรม
  บทที่ 12 การเคารพเชื่อฟังกฎหมาย/การแข็งขืนต่อกฎหมาย
  บทที่ 13 นิติศาสตร์ไทย : บทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162698927
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  นิติศาสตร์แนวพุทธ (ตราชู) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ฿ 140.00 ฿ 126.00

  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต)แสดงพิเศษณสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ซึ่งครั้งนั้นเป็นการกล่าวถึง “นิติศาสตร์” และ “พุทธศาสตร์” ที่ยังไม่เคยมีนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ท่านใดได้ศึกษาแนวดังกล่าวมาก่อนเลย
  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” เป็นการแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองอย่างแยบยลอีกยังอรรถาธิบายถึงที่มาของศัพท์ทางนิติศาสตร์อย่างถ่องแท้และรอบด้านพร้อมทั้งยกตัวอย่างพุทธพจน์ได้อย่างชัดเจนศาสตร์ที่ดูผิวเผินอาจไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแต่เมื่อได้พิจารณาตามถ้อยธรรมแล้วจะเห็นได้ว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ขาดจากกันเสียมิได้เพราะนิติศาสตร์และกฎหมายอันเป็นสมมติทางโลกนั้นเกิดขึ้นก็เนื่องด้วยที่จะสนองความต้องการธรรม

  ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  รหัสสินค้า : 9786162695490(.)
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 162
  ขนาด : 14.5 x 21.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : กุมภาพันธ์ 2560

 • Sale!
  img-book
  นิติศาสตร์แนวพุทธ (ใบโพธิ์) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ฿ 140.00 ฿ 126.00

  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต)แสดงพิเศษณสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ซึ่งครั้งนั้นเป็นการกล่าวถึง “นิติศาสตร์” และ “พุทธศาสตร์” ที่ยังไม่เคยมีนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ท่านใดได้ศึกษาแนวดังกล่าวมาก่อนเลย
  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” เป็นการแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองอย่างแยบยลอีกยังอรรถาธิบายถึงที่มาของศัพท์ทางนิติศาสตร์อย่างถ่องแท้และรอบด้านพร้อมทั้งยกตัวอย่างพุทธพจน์ได้อย่างชัดเจนศาสตร์ที่ดูผิวเผินอาจไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแต่เมื่อได้พิจารณาตามถ้อยธรรมแล้วจะเห็นได้ว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ขาดจากกันเสียมิได้เพราะนิติศาสตร์และกฎหมายอันเป็นสมมติทางโลกนั้นเกิดขึ้นก็เนื่องด้วยที่จะสนองความต้องการธรรม

  ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  รหัสสินค้า : 9786162695490 
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 162
  ขนาด : 14.5 x 21.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : กุมภาพันธ์ 2560

 • Sale!
  img-book

  วิชาว่าความและมารยาททนายความ

  วิชาว่าความและมารยาททนายความ โดย ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ฿ 500.00 ฿ 450.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวในคดีแพ่ง การแถลงการณ์ด้วยว่าและการแถลงการด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนอุทธรณ์และฎีกา การซักพยาน การทำพินัยกรรมและนิติกรรม มรรยาททนายความ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  รหัสสินค้า : 9786162698156
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1,400 กรัม
  จำนวนหน้า : 606
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 16 : สิงหาคม 2562

  วิชาว่าความและมารยาททนายความ

 • Sale!
  img-book
  ศาสตร์และศิลป์การสอบกฎหมายภาษีอากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 120.00 ฿ 108.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทนำ
  บทที่ 1 รูปแบบการสอบและลักษณะคำถามกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำถาม
  บทที่ 3 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินคำตอบ
  บทที่ 4 ข้อควรปรับปรุงเมื่อเขียนคำตอบ
  บทที่ 5 หลักการคิดหาคำตอบและแนวทางการเขียนคำตอบ
  บทที่ 6 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบกฎหมายภาษีอากร

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า : 9786162698910
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 138
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  หลักวิชากฎหมายภาษีอากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ ข้อพิจารณาบางประการกฎหมายภาษีอากร
  ส่วนที่ 1 กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ส่วนที่ 2 กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ส่วนที่ 3 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ส่วนที่ 4 กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า : 9786162697920
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ
  ในส่วนของวิชาชีพนักกฎหมายมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นทั่วไป คือวิชาชีพอื่นมีอุดมการณ์เพื่อรับใช้ส่วนรวม มีองค์กรมาควบคุมก็เพียงพอแล้ว แต่วิชาชีพทางกฎหมายมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าวิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอำนวยการความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องดำเนินการเอง  จะมอบให้เอกชนคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการแทนไม่ได้ ดังนั้นการที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รัฐจึงต้องเข้ามาควบคุมด้วย

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810067
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า : 428 หน้า
  ⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : เมษายน 2564