หนังสือเปิดเทอม (ปี2) (34)

Showing 25–34 of 34 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 600.00 ฿ 540.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  📌ภาค 2 ความผิด
  📌ภาค 3 ลหุโทษ
  📝พิมพ์ครั้งที่ 44 แก้ไขเนื้อหามาตรา 301 และ305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง เพิ่มฎีกาและเนื้อหาในมาตราอื่นๆ

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810012
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 780
  ⭐️ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 44 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน) โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  บรรพ ๒ หนี้
  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  บรรพ ๕ ครอบครัว
  บรรพ ๖ มรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162699382
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,400 กรัม
  จำนวน : 666 หน้า
  ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 19 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ⭐️บรรพ ๑ หลักทั่วไป ⭐️บรรพ ๒ หนี้ ⭐️บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ⭐️บรรพ ๔ ทรัพย์สิน ⭐️บรรพ ๕ ครอบครัว ⭐️บรรพ ๖ มรดก
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ⭐️ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ⭐️ภาค ๒ ความผิด ⭐️ภาค ๓ ลหุโทษ
  ⭐️⭐️⭐️แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 (ว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง)

  รายละเอียด
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  🌟รหัสสินค้า : 9786162699924
  🌟รูปแบบ : ปกแข็ง
  🌟น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 804
  🌟ขนาด : 14.5×21 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 80.00 ฿ 72.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  หมวดที่ 1 บททั่วไป
  หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
  หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
  หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
  หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
  หมวดที่ 7 รัฐสภา
  หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี
  ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697937
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2562

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 • Sale!
  img-book

  สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

  สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของสัญญาค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 3 หน้าที่และสิทธิของผู้ค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาค้ำประกัน
  📌ส่วนที่ 2 จำนอง
  ⭐️บทที่ 5 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
  ⭐️บทที่ 6 ลักษณะของหนี้ที่จำนองและทรัพย์ที่จำนอง
  ⭐️บทที่ 7 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  ⭐️บทที่ 8 สิทธิหน้าที่ของผู้รับโอน
  ⭐️บทที่ 9 การบังคับจำนองและความสิ้นสุดแห่งสัญญาจำนอง
  📌ส่วนที่ 3 จำนำ
  ⭐️บทที่ 10 สัญญาจำนำ
  📌ส่วนที่ 4 แผนภูมิความคิดสรุปความเข้าใจ (mapping)

  🛑เพิ่มฎีกา เพิ่มคำถามและแนวคำตอบใหม่🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง
  รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699962
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก700 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า392
  ⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

  สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา จ้างแรงงาน-จ้างทำของ-รับขน โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786164880030
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 325.00 ฿ 308.75

  ส่วนที่ 1 : ยืม
  ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
  ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง

  ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
  ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
  ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
  บทสรุป

  รหัสสินค้า : 9786168139288
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า : 324
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 2 มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book

  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ฿ 540.00 ฿ 486.00

  ***สถาพปกมีรอยแต่เนื้อในสมบูรณ์***

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ปฐมบท
  ภาค 1 ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน

  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
  ภาค 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชน
  บทที่ 2
    ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
  ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 3
  รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
  บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
  บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 7
  แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
  บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
  บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
  ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย

   

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9786162699221
  รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 568 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2563

  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

 • Sale!
  img-book

  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  รหัสสินค้า : 9786162698248
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2562

  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 • Sale!
  img-book
  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) กับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง
  บทที่ 2 รูปแบบของรัฐบาล (Form of Government)
  บทที่ 3 
  ระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย
  บทที่ 4
  การจัดโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองในเอเชีย
  บทที่ 5
  การเมืองการปกครองไทยกับรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 6
  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับรัฐธรรมนูญไทยของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
  บทที่ 7 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองไทยในอนาคต

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  รหัสสินค้า : 9786162698989
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563