หนังสือวิญญูชน (411)

Showing 1–24 of 411 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  “กฎหมายปริทรรศน์” ใน “วารสารอัยการ” และอื่นๆ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • ผู้เสียหายในคดีอาญา
  • การสั่งคดีและคำสั่งคดีของพนักงานอัยการ
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีกับทางปฏิบัติของพนักงานอัยการและศาล
  • การแจ้งข้อหากับเสรีภาพกับบุคคล
  • กระบวนพิจารณาของศาล : ชองหรือไม่ชอบ?
  • คุณธรรมทางกฎหมายกับการใช้กฎหมายทางอาญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับตำรวจในเยอรมัน
  • ข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์
  • การยกประโยชน์แห่งความสงสัยและการเลือกลงโทษ
  • หลักประกันในกฎหมายอาญา
  • การเสี่ยงที่อนุญาต
  • วิธีพิจารณาตวามอาญากับความคิดตามหลักกฎหมายแพ่ง
  • ปัญหาการกระทำโดยพลาด
  • ฐานะหน้าที่ของทนายในคดีอาญา
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี
  • หลักกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเข้าใจ
  • การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการพัฒนาประเทศ
  • พนักงานอัยการกับคดีแพรวา
  • ทีมการเรียนการสอน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162698507
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ขั้นตอนที่ 1
  กำหนดเป้าหมาย
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
  ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบตนเอง

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  9786162699085
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  International Law โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  CHAPTER 1
  Nature of International Law
  CHAPTER 2
  Sources of International Law
  CHAPTER 3
  Subjects of International Law
  CHAPTER 4
  Relations between International Law and Domestic Law
  CHAPTER 5
  Jurisdiction of States
  CHAPTER 6
  Immunities from Jurisdiction of States
  CHAPTER 7
  Treaties
  CHAPTER 8
  Responsibility of States
  CHAPTER 9
  Settlement of International Disputes

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162699627
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 332 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  สารบาญ
  บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162699757
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 258 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  สารบาญ
  ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 (บทที่ 1 – 3)
  บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล
  บทที่ 6 ดุลอาณาของรัฐ
  บทที่ 7 ความรับผิดชอบของรัฐ
  บทที่ 8 สนธิสัญญา
  บทที่ 9 กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่วไป และการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162699740 

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 368 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 4.0 โดย ศุภวัชร์ มาลานนท์ ฿ 360.00 ฿ 324.00

  รหัสสินค้า : 9786162697975
  ชื่อผู้แต่ง : ศุภวัชร์ มาลานนท์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 408
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : กรกฎาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิต โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  กฎหมายกับวงจรชีวิตเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายกฎหมายจึงแยกจากสังคมไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย” สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขแบบแผนความประพฤติที่สำคัญคือ “กฎหมาย” การเรียนรู้กฎหมายจะทำให้แต่ละคนรู้ขอบเขตความประพฤติว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้ “สิทธิและหน้าที่” ของแต่ละคนนั่นเอง

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162691355 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2557

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์:กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 120.00 ฿ 108.00

  หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการพัฒนากฎหมายเพื่อเศรษฐกิจก็มีจุดเริ่มต้นจากกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสำคัญผู้เขียนหวังว่าการอธิบายกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์จะเป็นพื้นฐานของการออกแบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
  รหัสสินค้า : 9786162694578
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า :
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : มีนาคม2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
  ภาคงบประมาณแผ่นดิน
  ส่วนที่หนึ่ง
  แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
  บทที่ 1
  เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 2
  แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
  บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
  ส่วนที่สอง
  งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
  บทที่ 3
  แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 4
  ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สอง
  ส่วนที่สาม
  หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 5
  หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
  บทที่ 6
  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สาม

  รายละเอียดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
  รหัสสินค้า9786162699252
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 424 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย ฿ 300.00 ฿ 270.00

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, สัญญาการค้าระหว่างประเทศ, INCOTERMS, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, การประกันภัยสินค้าทางทะเล, การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ, ระเบียบพิธีการทางศุลกากร, การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก, ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดย ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ ฿ 120.00 ฿ 108.00

  พันธกรณีของไทยตามความตกลง TRIPS ว่าด้วยความลับทางการค้า, ความสำคัญของลัทธิพหุภาคีนิยมในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงองค์การค้า โลก (WTO), การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบัน, การวางท่อก๊าซจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการกีดกันทางการค้า, What Thailand Has Achieved As Party to the Kyoto Protocol ?

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9789742884901 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย ผศ. ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ภาพรวมและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 3 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  ส่วนที่ 2 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 5 การนิยามตลาดและตลาดที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 6 การใช้อำนาจเหนือตลาด
  บทที่ 7 ความตกลงท่ามกลางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม
  บทที่ 8 การควบรวมกิจการหรือเข้าครอบงำกิจการ
  บทที่ 9 การค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกำกับธุรกิจในการทำข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศ
  บทที่ 10 องค์กรบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 11 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายกำกับกิจการสาธารณูปโภคเบื้องต้น
  บทที่ 12 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับอาเซียนเบื้องต้น

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  9786162699078
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 220 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ฿ 240.00 ฿ 216.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
  รหัสหนังสือ : 9786162694905
  จำนวนหน้า : 258
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  รากฐานความคิดองค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศวิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภุูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปี พ.ศ. 2559 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังปี พ.ศ. 2559

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
  รหัสสินค้า : 9786162695513 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
  ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครองระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง
  ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
  ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
  **เพิ่มมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
  **เพิ่มหัวข้อระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ.2562 ในบทที่ 13

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162699405
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 376
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายทรัพย์สิน

  กฎหมายทรัพย์สิน โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
  – บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
  ภาค 2 กลักทั่วไป
  – บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
  – บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
  – บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
  ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
  – บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
  บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162698194
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

  กฎหมายทรัพย์สิน

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายบัญชีภาษีอากร โดย ศ.พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศ.พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786162698323
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครอง

  กฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
  รหัสสินค้า : 9786162696015 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 558
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายปกครอง

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
  ⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
  ⭐️บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
  ⭐️บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
  ⭐️บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
  ⭐️บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย
  📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มตัวอย่าง, อายุความในการฟ้องร้องบังคับคดีที่ศาลปกครองตามมาตรา 9 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810449
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 220
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 500.00 ฿ 450.00

  บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์ของรัฐฝ่ายตุลาการ บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ ฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695858 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1020 กรัม
  จำนวนหน้า : 572
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560

   

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงได้มีการนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษากำหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาอบรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งอนุวัตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา แยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 
  9786162696275
  ชื่อผู้แต่ง : ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
  ขนาด : 18.5 x 26
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2560

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 ผลก่อนการชำระหนี้
  • บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
  • บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
  ส่วนที่ 2 จำนอง
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  • บทที่ 4 การบังคับจำนอง
  • บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
  • บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
  ส่วนที่ 3 จำนำ
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำและผู้จำนำ
  • บทที่ 4 การบังคับจำนำ
  • บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
  รหัสสินค้า : 9786162698620
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก550 กรัม
  จำนวนหน้า248
  ขนาด18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : กุมภาพันธ์ 2563

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพาณิชยนาวี โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 264.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 เรือเดินทะเล
  บทที่ 3 บุริมสิทธฺทางทะเล
  บทที่ 4 จำนองเรือเดินทะเล

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9789742889111
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2553

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพาณิชยนาวี (MARITIME LAW) ตอน ๓ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑๐
  เรือโดนกัน (Collision)
  บทที่ ๑๑
  การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล (Salvage)
  บทที่ ๑๒
  ความเสียหายทั่วไป (General average)
  บทที่ ๑๓
  การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance)
  บทที่ ๑๔
  บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
  บทที่ ๑๕
  ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า :
  9786162692635
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  700 กรัม
  จำนวนหน้า :
  346 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5
  : มีนาคม 2557