นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์และปรัชญา (25)

Showing 1–24 of 25 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  21 นักนิติศาสตร์เยอรมัน
  **จัดส่ง 1 พ.ย. 2564**
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  1.Karl Binding (1841-1920) ผู้วางรากฐานทฤษฎีว่าด้วยกฎเกณฑ์สำหรับกฎหมายอาญา
  2.Georg Dahm (1904-1963) ผู้ปราดเปรื่องในการจำแนกประเภทและจัดกลุ่มกฎหมาย และสถาบันทางกฎหมายต่างๆ
  3.Rudolf von Gneist (1816-1895) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น
  4.Levin Goldschmidt (1829-1897) ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาการด้านกฎหมายพาณิชย์สมัยใหม่
  5.Georg Jellinek (1851-1911) ผู้วางรากฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกชน
  6.Hans Kelsen (1881-1973) ผู้ก่อตั้งทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์
  7.Otto Mayer (1846-1918) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายปกครองของเยอรมนี
  8.Hugo Preuβ (1860-1925) บิดาแห่งรัฐธรรมนูญเยอรมัน ฉบับไวมาร์
  9.Samuel von Pufendorf (1632-1694) ผู้ปูทางไปสู่การแยกศาสนจักรออกจากอำนาจรัฐ
  10.Ernst Rabel (1874-1955) ผู้บุกเบิกกฎหมายซื้อขายโลก
  11.Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) ผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์
  12.Ulrich Scheuner (1903-1981) ผู้เป็นเอกในวิธีการตั้งคำถามและเป็นครูของ ศ.ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ และ อ.ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน
  13.Rudolf Smend (1882-1975) เจ้าของความคิดตามทฤษฎีว่าด้วยการหล่อหลอมประสานเข้าด้วยกัน หรือบูรณาการ
  14.Friedrich Julius Stahl (1802-1861) ผู้ผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  15.Karl Freiherr vom Stein (1754-1831) ผู้ยกเลิกระบบไพร่ติดที่ดินในแคว้นปรัสเซีย
  16.Lorenz von Stein (1815-1890) ผู้วางแนวทางการปฏิรูปสังคม
  17.Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840) ผู้เรียกร้องให้ยกร่างประมวลกฎหมายสำหรับเยอรมนี
  18.Heinrich Triepel (1868-1946) นักกฎหมายผู้ไม่ยอมลู่ตามลม
  19.Max Weber (1864-1920) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาวิชาสังคมวิทยากฎหมาย
  20.Bernhard Windscheid (1817-1892) ผู้สร้างผลงานที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
  21.Martin Wolff (1872-1953) นักนิติศาสตร์ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งความชัดเจน และเป็นครูของ ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699900
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 364 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ฿ 180.00 ฿ 171.00

  กฎหมายเปรียบเทียบและประวัติศาสตร์กฎหมาย – ลักษณะของกฎหมายหรือนิติศาสตร์เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ Common Law กับ Civil Law, ประวัติศาสตร์กฎหมายและสถาบันโรมัน – ประวัติศาสตร์กฎหมายโรมันในสมัยจัสติเนียน ภูมิหลังทางการเมืองของช่วงชีวิตแรกของกฎหมายโรมัน, บุคคล ทรัพย์สิน หนี้ มรดก – เปรียบเทียบกฎหมายโรมันว่าด้วยบุคคล ทรัพย์สิน หนี้ มรดก และกฎหมายอื่น

  บทที่ 1 กฎหมายเปรียบเทียบและประวัติศาตร์กฎหมาย
  บทที่ 2 ประวัติศาสตร์กฎหมายและสถาบันโรมัน
  บทที่ 3 บุคคล
  บทที่ 4 ทรัพย์สิน
  บทที่ 5 หนี้
  บทที่ 6 มรดก

  รหัสสินค้า9789744668332
  ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม  โฉมฉาย
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก350 กรัม

  จำนวนหน้า200
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่6 : ตุลาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  วิกฤตการณ์ร.ศ.112ช่วยให้สยามประเทศได้ตระหนักชัดว่าการที่สยามจะรักษาเอกราชไว้ได้นั้นนอกจากจะต้องดำเนินกุศโลบายทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างระมัดระวังแล้วยังจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาประเทศปรับปรุงการปกครองและระบบกฎหมายให้ทันสมัยอย่างเอาจริงเอาจังในยุคปัจจุบันเรากำลังก้าวไปสู่ยุคของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินปรับปรุงศักยภาพการแข่งขันของประเทศและการปรับปรุงโครงสร้างทางสัมคมอย่างขนานใหญ่กฎหมายและนักกฎหมายยังคงมีบทบาทสำคัญในการนี้เป็นอย่างยิ่งและดูเหมือนว่าสังคมกำลังเรียกร้ององค์ความรู้และบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในงานด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆประหนึ่งว่างานบริการด้านกฎหมายกำลังขยายตัวพัฒนาเป็นแขนงอุตสาหกรรมด้านบริการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยความรวดเร็วยิ่ง เรื่องภายในเล่มประกอบด้วยบริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป,แนวความคิดว่าด้วยกฎหมายและธรรมะ,การจัดระบบกฎหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม,สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคลและวิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21 ในการพิมพ์ครั้งนี้เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และหลักการใช้และตีความกฎหมาย

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
  รหัสสินค้า : 9786162691690 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  ครูกฎหมาย นักกฎหมาย และหลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 150.00 ฿ 135.00

  หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อจะสื่อไปยัง “ครูกฎหมาย” และ “นักกฏหมาย” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ “หลักวิชาชีพนักกฏหมาย” และเพื่อสื่อไปยังสถาบันการเรียนการสอนกฏหมายพิเศษสามารถดาวน์โหลดหัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๓ ได้ที่นี่ 12345678

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162694257 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ 1 ภาคทั่วไปอาชีพ-วิชาชีพ-สัมมาชีพ

  บทที่ 1 อาชีพ
  บทที่ 2 วิชาชีพ
  บทที่ 3 สัมมาชีพ
  ส่วนที่ 2 ภาควิชาชีพกฎหมาย
  บทที่ 4 วิชาชีพกฎหมาย
  บทที่ 5 นักกฎหมาย
  บทที่ 6 วิชาชีพตุลาการ
  บทที่ 7 วิชาชีพอัยการ
  บทที่ 8 วิชาชีพทนายความ
  บทที่ 9 วิชาชีพครูอาจารย์
  ส่วนที่ 3 การปลูกฝังหลักวิชาชีพกฎหมาย
  บทที่ 10 กลุ่มประเทศคอมมอนลอว์
  บทที่ 11 กลุ่มประเทศซีวิลลอว์
  บทที่ 12 การปลูกฝังหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศไทย
  บทที่ 13 ข้อสรุปและการวิเคราะห์วิจารณ์
  ส่วนที่ 4 ภาคหลักการของวิชาชีพกฎหมาย
  บทที่ 14 หลักจริยธรรม
  บทที่ 15 หลักความยุติธรรม
  บทที่ 16 หลักความเป็นกลาง
  บทที่ 17 หลักความสมานฉันท์
  บทที่ 18 หลักการให้บุคคลเคารพกฎหมาย
  บทที่ 19 หลักอารยขัดขืน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162699696
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 300 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คิงมงกุฎในฐานะทรงเป็นนักนิติศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540) ฿ 120.00 ฿ 108.00

  หนังสือเรื่อง”คิงมงกุฎในฐานะทรงเป็นนักนิติศาสตร์”ที่ม.ร.ว.เสนีย์ปราโมชนิพนธ์แปลมาจากปาฐกถาซึ่งแสดงเป็นภาษาอังกฤษที่สยามสมาคมเมื่อวันที่๑๔มิถุนายนพ.ศ.๒๔๙๒และจัดพิมพ์เนื่องในงานบำเพ็ญพระกุศลพระชนมายุครบ๗รอบพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีในปีเดียวกันภาษาผู้นิพนธ์ได้ใช้พรรณนาเนื้อหาจังเป็นภาษาใช้อยู่ณขณะเวลานั้นๆโดยเฉพาะอักขรวิธีที่อาจแตกต่างกับปัจจุบันอยู่หลายคำเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้อย่างราบรื่นและง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาสำนักพิมพ์ได้เพิ่มภาพถ่ายและคำบรรยายพร้อมทั้งขออนุญาตทายาทม.ร.ว.เสนีย์ปราโมชแก้ไขอักขรวิธีบางคำเฉพาะในบทพรรณนาของม.ร.ว.เสนีย์ปราโมชให้เป็นอักขรวิธีที่ใช้ในปัจจุบันส่วนที่เป็นประกาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔นั้นยังคงใช้ตามต้นฉบับเดิม

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
  รหัสสินค้า : 9786162693625 
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 104
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  จริยธรรมนักกฎหมาย กับการปฎิรูปกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1. จริยธรรมนักกฎหมาย
  2. หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
  3. ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. กฎหมายอาญาไทยในวาระ 111 ปี
  5. อำนาจฟ้องคืออำนาจศาล
  6. การถอนฟ้องคดีอาญา
  7. การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา
  8. การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162697371
  ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวน : 188
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 1 :  ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  ตัดวงจรรัฐประหาร โดย ศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 อารัมภบท สถาพปัญหาและความสำคัญของปัญหา การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
  บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
  บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  บทที่ 4 การแทรกแซงทางการเมืองของทหารใน 5 ประเทศ
  บทที่ 5 การตัดวงจรรัฐประหารในประเทศไทย
  บทที่ 6 สรุปการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
  รหัสสินค้า : 9786162699429
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
  ขนาด : 15.5 x 23 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  นิติศาสตร์แนวพุทธ (ตราชู) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ฿ 140.00 ฿ 126.00

  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต)แสดงพิเศษณสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ซึ่งครั้งนั้นเป็นการกล่าวถึง “นิติศาสตร์” และ “พุทธศาสตร์” ที่ยังไม่เคยมีนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ท่านใดได้ศึกษาแนวดังกล่าวมาก่อนเลย
  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” เป็นการแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองอย่างแยบยลอีกยังอรรถาธิบายถึงที่มาของศัพท์ทางนิติศาสตร์อย่างถ่องแท้และรอบด้านพร้อมทั้งยกตัวอย่างพุทธพจน์ได้อย่างชัดเจนศาสตร์ที่ดูผิวเผินอาจไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแต่เมื่อได้พิจารณาตามถ้อยธรรมแล้วจะเห็นได้ว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ขาดจากกันเสียมิได้เพราะนิติศาสตร์และกฎหมายอันเป็นสมมติทางโลกนั้นเกิดขึ้นก็เนื่องด้วยที่จะสนองความต้องการธรรม

  ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  รหัสสินค้า : 9786162695490(.)
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 162
  ขนาด : 14.5 x 21.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : กุมภาพันธ์ 2560

 • Sale!
  img-book
  นิติศาสตร์แนวพุทธ (ใบโพธิ์) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ฿ 140.00 ฿ 126.00

  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต)แสดงพิเศษณสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ซึ่งครั้งนั้นเป็นการกล่าวถึง “นิติศาสตร์” และ “พุทธศาสตร์” ที่ยังไม่เคยมีนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ท่านใดได้ศึกษาแนวดังกล่าวมาก่อนเลย
  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” เป็นการแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองอย่างแยบยลอีกยังอรรถาธิบายถึงที่มาของศัพท์ทางนิติศาสตร์อย่างถ่องแท้และรอบด้านพร้อมทั้งยกตัวอย่างพุทธพจน์ได้อย่างชัดเจนศาสตร์ที่ดูผิวเผินอาจไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแต่เมื่อได้พิจารณาตามถ้อยธรรมแล้วจะเห็นได้ว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ขาดจากกันเสียมิได้เพราะนิติศาสตร์และกฎหมายอันเป็นสมมติทางโลกนั้นเกิดขึ้นก็เนื่องด้วยที่จะสนองความต้องการธรรม

  ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  รหัสสินค้า : 9786162695490 
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 162
  ขนาด : 14.5 x 21.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : กุมภาพันธ์ 2560

 • Sale!
  img-book
  บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี (ปลอดวิเชียรณสงขลา) โดย ภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ฿ 190.00 ฿ 171.00

  บันทึกคำสัมภาษณ์พระยามานวราชเสวี(ปลอดวิเชียรณสงขลา)บันทึกนี้ทำขึ้นในรูปบทสนทนาตาามภาษาพูดท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับการเล่าเรื่องจากประสบการณ์และการแสดงออกอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาและบุคลิกที่แจ่มใสเป็นกันเองของพระยามานวราชเสวีในวัย๙๐ปีในฐานะบุคคลที่ยกย่องและมุ่งมั่นต่อการแสวงหาความรู้ผู้เคยอุทิศตนทำงานสำคัญๆให้แก่บ้านเมืองมาแล้วในหลายสถานะตั้งแต่เป็นเสมียนเป็นเลขานุการคณะกรรมการชำระสะสางและร่างประมวลกฎหมายเป็นผู้พิพากษาเป็นอาจารย์สอนกฎหมายกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและองคมนตรี

  ชื่อผู้แต่ง : ภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
  รหัสสินค้า : 9786162692932 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 244
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2557

 • Sale!
  img-book
  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายโดยทั่วไป
  บทที่ 2 ความสำคัญและความเป็นมาของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  บทที่ 3 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์และการแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  บทที่ 4 ลักษณะสังคม การปกครองและกฎหมายสมัยสุโขทัย
  บทที่ 5 ลักษณะสังคม การปกครองและกฎหมายสมัยอยุธยา
  ฯลฯ
  ปรับปรุงวิธีพิจารณาคดี ข้อ4 การกำหนดประเด็นข้อพิพาทด้วยกระบวนการชี้สองสถานในบทที่5

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ
  รหัสสินค้า : 9786162699351
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 19 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร ฿ 220.00 ฿ 209.00

  รหัสสินค้า : 9789742037673
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 244
  ขนาด : 26 × 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม พ.ศ. 2563

 • Sale!
  img-book
  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (The Thai Legal History) โดย อาจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทที่ 1  การศึกษาวิชานิติศาสตร์และประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  บทที่ 2 การศึกษาวิประวัติศาสตร์กฎหมายสมัยกฎหมายไทยเดิม
  บทที่ 3 การศึกษาวิประวัติศาสตร์กฎหมายสมัยกฎหมายพระธรรมศาสตร์
  บทที่ 4 การศึกษาวิประวัติศาสตร์กฎหมายไทยสมัยใหม่

  รหัสสินค้า : 9786162696220
  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม

  จำนวนหน้า : 278
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book
  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (The Thai Legal History) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน ฿ 230.00 ฿ 207.00
  • ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย
  • ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการศาลและการยุติธรรม
  • การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
  • ผลภายหลังจากการปฏิรูประบบกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
  • ธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายตะวันตก
  • การร่างประมวลกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

  รหัสสินค้า : 9786162696190
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน 

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book
  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทนำ
  บทที่ 1 กฎหมายของแว่นแคว้นสำคัญในดินแดนประเทศไทยยุคก่อนกรุงสุโขทัย
  บทที่ 2 กฎหมายในอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรใกล้เคียง
  บทที่ 3 กฎหมายในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี
  บทที่ 4  การปฏิรูปกฎหมายในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์
  บทที่ 5  กฎหมายไทยในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3

  รหัสสินค้า9786162698262
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ไชยพร

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก400 กรัม

  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกอ่อน) โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
   การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
  บทที่ ๒ นิติปรัชญาโสฟิสต์
  บทที่ ๓ กฎหมายและความยุติธรรม : ว่าด้วยปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
  บทที่ ๔ นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
  บทที่ ๕ นิติปรัชญาสมัยกลาง
  บทที่ ๖ นิติปรัชญาช่วงรอยต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
  บทที่ ๗ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงแรก)
  บทที่ ๘ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงหลัง)
  บทที่ ๙ นิติปรัชญาปลายศตวรรษที่ ๑๘ และนิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๑๙
  บทที่ ๑๐ นิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๒๐

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  รหัสสินค้า :
  9786168300008
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  515 หน้า
  ขนาด :
  16.5 x 24 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  : กุมภาพันธ์ 2564 (แก้ไขปรับปรุง)

 • img-book
  ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกแข็ง) โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ฿ 600.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
   การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
  บทที่ ๒ นิติปรัชญาโสฟิสต์
  บทที่ ๓ กฎหมายและความยุติธรรม : ว่าด้วยปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
  บทที่ ๔ นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
  บทที่ ๕ นิติปรัชญาสมัยกลาง
  บทที่ ๖ นิติปรัชญาช่วงรอยต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
  บทที่ ๗ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงแรก)
  บทที่ ๘ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงหลัง)
  บทที่ ๙ นิติปรัชญาปลายศตวรรษที่ ๑๘ และนิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๑๙
  บทที่ ๑๐ นิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๒๐

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  รหัสสินค้า :
  9786167158990
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก :
  1,050 กรัม
  จำนวนหน้า :
  515 หน้า
  ขนาด :
  16.5 x 24 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  : กุมภาพันธ์ 2564 (แก้ไขปรับปรุง)

 • Sale!
  img-book
  ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ฿ 100.00 ฿ 90.00

  ผู้พิพากษษ ตั้งตุลาให้สังคมในดุล เป็นสาระธรรมเกี่ยวกับวงการตุลาการหรือผู้พิพากษา เพราะผู้พิพากษาต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จึงจำเป็นจะต้องรู้ว่าธรรมที่ผู้พิพากษาจะต้องมีนั้นคืออะไร เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมดังกล่าวไปใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีความดีงามและสามรถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  รหัสสินค้า : 9786162692710
  ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 147
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :  5 : มิถุนายน 2557 

 • Sale!
  img-book
  ภยาคติ จิตประภัสสร ของผู้พิพากษา โดย ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ฿ 25.00 ฿ 22.50

  “ผู้พิพากษาต้องทำจิตใจให้เป็นกลาง ความหมายว่าทำจิตใจให้ว่างเวลาคิดเรื่องงานหรือนั่งบัลลังก์ จิตขิองเราต้องประภัสสร คือ แจ่มใส สว่างจ้า ไม่มีโลภ ไม่มีโกธร ไม่มีหลง ผู้พิพากษาถ้าไม่มีตัวกูของกูแล้วจะเป็นกลาง ทำงานเหมือนเทวดา” เป็นข้อคิดที่ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ฝากไว้

  รหัสสินค้า : 9789742888176
  ผู้แต่ง : สัญญา ธรรมศักดิ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวน : 32
  ขนาด : 21×11.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2553

 • Sale!
  img-book
  ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ฿ 240.00 ฿ 216.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️ภาคที่ 1 กฎหมายโรมัน
  บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายโรมัน
  บทที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน
  บทที่ 4 ประมวลกฎหมายของจัสติเนียน
  ⭐️ภาค 2 Ius Commune
  บทที่ 5 การฟื้นคืนชีพของกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี
  บทที่ 6 กฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 18
  บทที่ 7 การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19
  ⭐️ภาค 3 การสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
  บทที่ 8 การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลตะวันตก
  บทที่ 9 พระยามานวราชเสวีกับการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
  บทที่ 10 ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการร่างประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
  บทที่ 11 บทส่งท้าย

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810739
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 312
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ
  ในส่วนของวิชาชีพนักกฎหมายมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นทั่วไป คือวิชาชีพอื่นมีอุดมการณ์เพื่อรับใช้ส่วนรวม มีองค์กรมาควบคุมก็เพียงพอแล้ว แต่วิชาชีพทางกฎหมายมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าวิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอำนวยการความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องดำเนินการเอง  จะมอบให้เอกชนคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการแทนไม่ได้ ดังนั้นการที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รัฐจึงต้องเข้ามาควบคุมด้วย

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810067
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า : 428 หน้า
  ⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786162699313
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 5ฺ00 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฎิรูปกฎหมายไทย โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 165.00 ฿ 148.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทยนั้น เริ่มต้นมาจากสมัยที่ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในภูมิภาคนี้ การที่ประเทศฝรั่งเศสได้พยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยนั้น ได้มีส่วนทำให้รัฐบาลไทยตัดสินใจเลือกใช้ระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวลเป็นแบบอย่างในการปฏิรูประบบกฎหมายไทย รวมทั้งส่งผลให้การส่งนักเรียนไทยไปปรึกษากฎหมายที่อังกฤษแต่เพียงประเทศเดียว ก็เริ่มส่งไปประเทศอื่นๆ ด้วย

  รหัสสินค้า : 9786162693694
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวน : 203
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)