กฎหมายแพ่ง (111)

กฎหมายแพ่ง

Showing 1–24 of 111 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
  บทที่ 2 ทนายความกับลูกความ
  บทที่ 3 หนี้ทางใจของนักเรียนทุน
  บทที่ 4 ปัญหากฎหมายย้อนหลังในคดียุบพรรค
  บทที่ 5 การร้องทุกข์ในคดีอาญา
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
  รหัสสินค้า : 9789742037246
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   ตุลาคม   
  2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายทรัพย์สิน

  กฎหมายทรัพย์สิน โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
  – บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
  ภาค 2 กลักทั่วไป
  – บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
  – บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
  – บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
  ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
  – บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
  บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162698194
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

  กฎหมายทรัพย์สิน

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายมรดก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายลักษณะมรดก
  ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  ส่วนที่ 3 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
  ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
  ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก
  การแก้ไข : เพิ่มตัวอย่างข้อเท็จจริงตามฎีกาปัจจุบันและความเห็นทางกฎหมายในประเด็นปัญหาบางประการ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า :
  9786162699528
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   500 กรัม
  จำนวนหน้า :
  256
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  4 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะมรดก โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  หนังสือ “คำพิพากษาฎีกา” เป็นวารสารของเนติบัณฑิตยสภาที่นำคำพิพากษาฎีกาลงมาพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ เป็นเอกสารทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติทางอรรถคดีและการศึกษาโดยทั่วไป

  รหัสสินค้า : 9789744665201
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 243
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มกราคม 2554

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา โดย ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ฿ 320.00 ฿ 304.00

  หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของพระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี รวบรวมจากหนังสือบทระบิลคำพิพากษาฎีการะหว่าง พ.ศ.2476-2478 ส่วนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย รวบรวมจากหนังสือธร์มสารระหว่างปี พ.ศ. 2476-2484 วารสารบทบัณฑิตย์ พ.ศ.2480 และจากวารสารคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิตยสภาระหว่างปี พ.ศ.2493-2496

  รหัสสินค้า : 9789744667021
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2556

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยสัญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ ๑ :
  กฎหมายว่าด้วยสัญญาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ ๑ ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา
  บทที่ ๒ คำเสนอและคำสนอง
  บทที่ ๓ การเกิดของสัญญา
  บทที่ ๔ การตีความสัญญา
  บทที่ ๕ คำมั่น
  บทที่ ๖ ประเภทของสัญญา
  บทที่ ๗ ผลแห่งสัญญา
  บทที่ ๘ มัดจำ-เบี้ยปรับ
  บทที่ ๙ การเลิกสัญญา
  ส่วนที่ ๒ : สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๑ แนวคิดของสัญญา
  บทที่ ๒ หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๓ ลักษณะขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๔ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ
  รหัสสินค้า :
  9789742885939
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  260 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  : พฤศจิกายน 2550

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ ๑
  บทนำ
  บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
  บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
  บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
  บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
  บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
  บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
  บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
  บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
  บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
  บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164040908
  ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 369 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน – ลักษณะนายหน้า โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 270.00 ฿ 256.50

  🍭 บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  (๑) ลักษณะพื้นฐานของเอกเทศสัญญา (ความเป็นเอกเทศสัญญา)
  (๑.๑) เป็นสัญญา
  (๑.๒) เป็นสัญญาที่มี “ลักษณะเฉพาะ” เป็นของตนเอง
  (๒) ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
  (๒.๑) กฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
  (๒.๒) สถานะของกฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
  (๒.๓) ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกเทศสัญญา
  (๓) แนวทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
  (๓.๑) ความหมาย หรือลักษณะของเอกเทศสัญญา
  (๓.๒) การเกิดขึ้นและความสมบูรณ์ของเอกเทศสัญญา
  (๓.๓) ผลทางกฎหมายของเอกเทศสัญญา
  (๓.๔) การสิ้นสุดลงของเอกเทศสัญญา

  📌 ส่วนที่หนึ่ง: ตัวแทน
  📍๑. ตัวแทนทั่วไป (Agent)
  ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของสัญญาตัวแทน
  (๑) ลักษณะพื้นฐานของสัญญาตัวแทน
  (๒) ลักษณะเฉพาะของสัญญาตัวแทน
  บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน และประเภทของตัวแทน
  ๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทน
  ๑.๒ ประเภทหรือชนิดของตัวแทน
  ๑.๓ หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ
  บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนหรือการเกิดขึ้นของตัวแทน
  ๒.๑ ความเกี่ยวพันในระหว่างตัวการและตัวแทน
  ๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทน และบุคคลภายนอก
  บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน
  ๓.๑ เหตุแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน
  ๓.๒ ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทน
  📍๒. ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
  ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของตัวแทนค้าต่าง
  บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
  ๑.๑ การเกิดขึ้นของตัวแทนค้าต่าง
  ๑.๒ การตั้งตัวแทนค้าต่างกับหลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ
  บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
  ๒.๑ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการและตัวแทนค้าต่าง
  ๒.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างตัวการ ตัวแทนค้าต่าง กับบุคคลภายนอก
  บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
  ๓.๑ เหตุแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง
  ๓.๒ ผลแห่งการสิ้นสุดลงของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

  📌 ส่วนที่สอง: นายหน้า
  ความนำ: ความหมาย หรือลักษณะของนายหน้า
  (๑) ลักษณะพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับตัวแทน
  (๒) ลักษณะเฉพาะของนายหน้า
  บทที่ ๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า
  ๑.๑ การเกิดขึ้นของนายหน้า
  ๑.๒ สัญญานายหน้ากับค่าบำเหน็จนายหน้า
  บทที่ ๒ ผลทางกฎหมายของสัญญานายหน้า
  ๒.๑ หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดของนายหน้าต่อผู้ตั้งนายหน้า
  ๒.๒ สิทธิ และหน้าที่ของผู้ตั้งนายหน้าต่อนายหน้า
  บทที่ ๓ การสิ้นสุดลงของสัญญานายหน้า

  📎 บทสรุป
  (๑) ลักษณะเฉพาะร่วมกันของเอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทนและเอกเทศสัญญาลักษณะนายหน้า
  (๑.๑) หน้าที่ และหลักการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ
  (๑.๒) ความผูกพันของตัวการต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
  (๒) ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทนและเอกเทศสัญญาลักษณะนายหน้า
  (๒.๑) เอกเทศสัญญาลักษณะตัวแทน
  (๒.๒) เอกเทศสัญญาลักษณะนายหน้า

  🍭 รายละเอียด
  🍭 รหัสสินค้า
  : 9786164881822
  🍭 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  🍭 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🍭 น้ำหนัก : 500 กรัม
  🍭 จำนวนหน้า : 236 หน้า
  🍭 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🍭 พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  นิติกรรม (มาตรา 149-193)
  สัญญา (มาตรา 354-395)
  หนี้ (มาตรา 194-353)
  ละเมิด (มาตรา 420-453)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165823593
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  608 หน้า
  ขนาด :
  18.4 x 25.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
   : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ซื้อขาย ฝากขาย ขายทอดตลาด ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
  ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง กู้ยืมเงิน ฝากทรัพย์
  เจ้าสำนักโรงแรม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165824392
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  540 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  🍁 บัญชีเดินสะพัด
  การคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด
  การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
  การจำนองหรือค้ำประกันสัญญาบัญชีเดินสะพัด
  🍁 ประกันภัย
  สัญญาประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้รับประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในที่ประกันภัย
  หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
  การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
  ค่าสินไหมทดทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
  ผู้รับประกันรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
  อายุความ
  สัญญาประกันภัยค้ำจุน
  ประกันชีวิต
  🍁 ตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ตั๋วแลกเงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  เช็ค
  อายุความ
  ตั๋วเงินปลอม
  ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
  การแก้ไขข้อสำคัญในตั๋วเงิน
  ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
  ตั๋วเงินหายหรือถูกลัก
  🍁 หุ้นส่วน-บริษัท บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  🍁 ครอบครัว
  การหมั้น
  การสมรส
  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  สัญญาก่อนสมรส
  สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
  สินส่วนตัวและสินสมรส
  การจัดการสินสมรส
  หนี้ร่วม
  ความเป็นโมฆะของการสมรส
  การสิ้นสุดแห่งการสมรส
  การหย่า
  บิดามารดากับบุตร
  การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
  การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร
  สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
  อำนาจปกครองและผู้ใช้อำนาจปกครอง
  ความปกครองและผู้ปกครอง
  บุตรบุญธรรม
  ค่าอุปการะเลี้ยงดู

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165825016
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  930 กรัม
  จำนวนหน้า :
  543 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 25.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
   : 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  🍀 ทรัพย์สิน
  ทรัพย์, ทรัพย์สิน
  การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยนิติกรรม
  การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  บทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอก
  ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
  การเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
  สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  ที่งอกริมตลิ่ง
  การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
  สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
  การคุ้มครองผู้ได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
  สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
  สิทธิของผู้รับเงินตราโดยสุจริต
  ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
  แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
  ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
  ทางจำเป็น
  กรรมสิทธิ์รวม
  สิทธิครอบครอง
  การแย่งการครอบครอง
  การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง
  การเปลี่ยนลักษณะการยึดถือ
  ครอบครองปรปักษ์
  ภาระจำยอม
  สิทธิเหนือพื้นดิน
  สิทธิเก็บกิน
  🍀 มรดก
  มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  การถูกจำกัดมิให้รับมรดก
  การตัดมิให้รับมรดก
  การสละมรดก
  พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
  บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
  ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
  การรับมรดกแทนที่
  พินัยกรรม
  การจัดการศพ
  ผู้รับพินัยกรรม
  ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้
  แบบพินัยกรรม
  ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม
  ข้อกำหนดพินัยกรรมมีเงื่อนไข
  การเพิกถอนพินัยกรรม
  การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  ผู้จัดการมรดก
  อายุความการจัดการมรดก
  การแบ่งปันทรัพย์มรดก
  อายุความมรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165825672
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  930 กรัม
  จำนวนหน้า :
  550 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ฿ 220.00 ฿ 198.00

  🔹🔹สารบาญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมาย
  ⭐️บทที่ 2 ที่มาของกฎหมาย
  ⭐️บทที่ 3 สำนักความคิดทางกฎหมาย
  ⭐️บทที่ 4 ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย และศักดิ์หรือลำดับชั้นแห่งกฎหมาย
  ⭐️บทที่ 5 การใช้กฎหมาย การยกเลิก และการตีความกฎหมาย
  ⭐️บทที่ 6 การอุดช่องว่างของกฎหมาย
  ⭐️บทที่ 7 สิทธิและการใช้สิทธิ
  ⭐️บทที่ 8 ผู้ทรงสิทธิ
  ⭐️บทที่ 9 หลักสุจริต
  ⭐️บทที่ 10 ดอกเบี้ย
  ⭐️บทที่ 11 เหตุสุดวิสัย
  ⭐️บทที่ 12 ลายมือชื่อ
  ⭐️บทที่ 13 การตีความเอกสาร
  📌** พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องอัตราดอกเบี้ย มาตรา 7, 224, 224/1**

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️รหัสสินค้า
  : 9786165810555
  ⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวน : 224 หน้า
  ⭐️ขนาด : 26×18.50 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  การกำหนดอายุความในคดีแพ่ง โดย ฿ 320.00 ฿ 304.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789744474131
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 414 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2557

 • Sale!
  img-book
  การบังคับคดีแพ่ง โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑ ความทั่วไป
  บทที่ ๒ ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  บทที่ ๓ การบังคับคดี
  บทที่ ๔ การขอให้บังคับคดี
  บทที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
  บทที่ ๖ เจ้าพนักงานบังคับคดี
  บทที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสีย
  บทที่ ๘ การยึดและการอายัด
  บทที่ ๙ การขายทอดตลาด
  บทที่ ๑๐ การงดการบังคับคดี
  บทที่ ๑๑ การถอนการบังคับคดี
  บทที่ ๑๒ การเพิกถอนการบังคับคดี
  บทที่ ๑๓ การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก
  บทที่ ๑๔ การร้องสอดชั้นบังคับคดี
  บทที่ ๑๕ การขอกันส่วน
  บทที่ ๑๖ การร้องขัดทรัพย์
  บทที่ ๑๗ การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ
  บทที่ ๑๘ การขอเฉลี่ยทรัพย์
  บทที่ ๑๙ การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
  บทที่ ๒๐ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
  บทที่ ๒๑ การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน
  บทที่ ๒๒ การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
  บทที่ ๒๓ การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
  บทที่ ๒๔ การบังคับคดีจับกุมและกักขัง
  บทที่ ๒๕ การค้ำประกันในศาล
  บทที่ ๒๖ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165772877
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 389 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขายฝาก และการขายฝาก โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  💧 หมวด ๑ สัญญาซื้อขาย
  บทที่ ๑
  ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๓)
  บทที่ ๒
  ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
  บทที่ ๓
  แบบและหลักเกณฑ์การทำสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๖)
  บทที่ ๔
  หน้าที่ ความรับผิดและสิทธิของผู้ขาย
  บทที่ ๕
  หน้าที่ของผู้ซื้อ
  บทที่ ๖
  การซื้อขายเฉพาะอย่าง
  💧 หมวด ๒ สัญญาแลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๑๘-๕๒๐)
  บทที่ ๗
  ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน
  💧 หมวด ๓ สัญญาให้ (มาตรา ๕๒๑-๕๓๖)
  บทที่ ๘
  ลักษณะสำคัญของสัญญาการให้
  🍒 ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742037994
  จำนวนหน้า : 620 หน้า
  ขนาด : 18.4 x 25.5 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,022 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีกรรมสิทธิ์รวม โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ ๑ หลักเกณฑ์กรรมสิทธิ์รวม
  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๖ – ๑๓๖๖)
  บทที่ ๒ ข้อเท็จจริงคดีกรรมสิทธิ์รวม และข้อสังเกต
  ๒.๑ กรรมสิทธิ์รวมกับมรดก
  ๒.๒ กรรมสิทธิ์รวมกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  ๒.๓ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองเป็นส่วนสัด
  ๒.๔ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองปรปักษ์
  ๒.๕ กรรมสิทธิ์รวมกับภาระจำยอม
  ๒.๖ กรรมสิทธิ์รวมกับการซื้อขาย
  ๒.๗ กรรมสิทธิ์รวมกับการรังวัดสอบเขต
  ๒.๘ กรรมสิทธิ์รวมกับการถือกรรมสิทธิ์แทน
  ๒.๙ กรรมสิทธิ์รวมกับการเช่าทรัพย์
  ภาคผนวก
  ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : 
  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038410
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 490 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 244 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 18.6 x 26 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค โดย ชยาธร เฉียบแหลม ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ความเบื้องต้น
  ภาค ๑ ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
  ตอน ๑ เหตุลงโทษ
  ส่วนที่ ๑ เป็นผู้ออกเช็ค หรือร่วมออกเช็ค
  ส่วนที่ ๒ ออกเช็คชอบ
  ส่วนที่ ๓ เพื่อชำระหนี้
  ส่วนที่ ๔ หนี้มีอยู่จริง
  ส่วนที่ ๕ หนี้บังคับได้
  ส่วนที่ ๖ มีลักษณะหรือการกระทำตามที่กฎหมายกำหนด
  ส่วนที่ ๗ ยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบ
  ส่วนที่ ๘ ธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็ค
  ส่วนที่ ๙ ผู้ออกเช็คมีความผิด
  ส่วนที่ ๑๐ ระวางโทษ
  ส่วนที่ ๑๑ เป็นผู้เสียหาย
  ส่วนที่ ๑๒ ร้องทุกข์ชอบ
  ส่วนที่ ๑๓ สอบสวนชอบ
  ส่วนที่ ๑๔ ไม่ขาดอายุความ
  ส่วนที่ ๑๕ บรรยายฟ้องชอบ
  ส่วนที่ ๑๖ เหตุเกิดในเขตอำนาจศาล
  ตอน ๒ เหตุยกฟ้อง
  ส่วนที่ ๑ ไม่เป็นผู้ออกเช็ค
  ส่วนที่ ๒ ออกเช็คไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๓ ไม่ใช่เพื่อชำระหนี้
  ส่วนที่ ๔ หนี้ไม่มีอยู่จริง
  ส่วนที่ ๕ หนี้บังคับไม่ได้
  ส่วนที่ ๖ ไม่มีลักษณะหรือการกระทำตามที่กฎหมายกำหนด
  ส่วนที่ ๗ ยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๘ ธนาคารไม่ได้ปฏิเสธการใช้เงินตามเช็ค
  ส่วนที่ ๙ ผู้ออกเช็คไม่มีความผิด
  ส่วนที่ ๑๐ ขาดอายุความ
  ส่วนที่ ๑๑ ไม่เป็นผู้เสียหาย
  ส่วนที่ ๑๒ ร้องทุกข์ไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๑๓ สอบสวนไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๑๔ บรรยายฟ้องไม่ชอบ
  ส่วนที่ ๑๕ เหตุเกิดนอกเขตอำนาจศาล
  ตอน ๓ เหตุจำหน่ายคดี
  ส่วนที่ ๑ จำเลยตาย
  ส่วนที่ ๒ ถอนฟ้อง
  ส่วนที่ ๓ ถอนคำร้องทุกข์
  ส่วนที่ ๔ ยอมความ
  ส่วนที่ ๕ คดีเลิกกัน
  ส่วนที่ ๖ มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้อง
  ส่วนที่ ๗ จำหน่ายคดีชั่วคราว
  ตอน ๔ กรณีอื่นๆ
  ส่วนที่ ๑ โจทก์ตาย หรือล้มละลาย
  ส่วนที่ ๒ จำเลยล้มละลาย
  ส่วนที่ ๓ ศาลทหาร

  ภาค ๒ กระบวนพิจารณาในการดำเนินคดีเช็ค

  ตอน ๑ ก่อนฟ้อง
  ส่วนที่ ๑ การผัดฟ้อง และการฝากขัง
  ส่วนที่ ๒ สอบสวน
  ส่วนที่ ๓ ปล่อยชั่วคราว
  ตอน ๒ นับแต่ยื่นฟ้องถึงก่อนพิพากษา
  ส่วนที่ ๑ ฟ้อง ไต่สวนมูลฟ้อง
  ส่วนที่ ๒ พิจารณา
  ตอน ๓ พิพากษา
  ส่วนที่ ๑ไม่เกินคำขอ
  ส่วนที่ ๒ ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริง
  ส่วนที่ ๓ กรรมเดียว หลายกรรม
  ส่วนที่ ๔ ลดโทษ
  ส่วนที่ ๕ เพิ่มโทษ
  ส่วนที่ ๖ ยกโทษจำคุก หรือกำหนดให้น้อยลง
  ส่วนที่ ๗ ปรับ กักขัง
  ส่วนที่ ๘ รอการกำหนดโทษ รอการลงโทษ
  ส่วนที่ ๙ บวกโทษ
  ส่วนที่ ๑๐ นับโทษต่อ

  ภาค ๓ ความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค
  ส่วนที่ ๑ แจ้งความเท็จ
  ส่วนที่ ๒ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ
  ส่วนที่ ๓ เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น
  ส่วนที่ ๔ ปลอมเอกสาร
  ส่วนที่ ๕ ลักทรัพย์
  ส่วนที่ ๖ ฉ้อโกง
  ส่วนที่ ๗ โกงเจ้าหนี้
  ส่วนที่ ๘ ยักยอก
  ส่วนที่ ๙ รับของโจร
  ส่วนที่ ๑๐ ทำให้เสียทรัพย์
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ชยาธร เฉียบแหลม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9789742038106
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 280 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  คดีเช่าทรัพย์ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ๑. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
  ๒. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา ๕๓๗)
  ๓. สาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
  ๔. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่น
  ๕. คำมั่นจะให้เช่า
  ๖. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา ๕๓๘)
  ๗. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
  บทที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า (มาตรา ๕๔๖-๕๕๑)
  ๑. หน้าที่ในการออกค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาจำนวนครึ่งหนึ่ง
  ๒. หน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๓๗, ๕๔๖, ๕๔๘, ๕๔๙)
  ๓. ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา๕๔๙-๕๕๑)
  ๔. ความรับผิดในการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๙)
  ๕. หน้าที่ในการชดใช้เงินค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เช่าได้ออกไปโดยความจำเป็น และสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๗)
  บทที่ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า (มาตรา ๕๕๒-๕๖๒)
  ๑. หน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาครึ่งหนึ่ง
  ๒. หน้าที่เกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๔๔, ๕๔๕, ๕๕๒)
  ๓. หน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินและดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่า (มาตรา ๕๕๓-๕๖๒)
  บทที่ ๔ ความระงับของสัญญาเช่า (มาตรา ๕๖๔-๕๗๑)
  ๑. เมื่อสิ้นสุดเวลาเช่า (มาตรา ๕๖๔)
  ๒. ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายหมด (มาตรา ๕๖๗)
  ๓. กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไปเพียงบางส่วน (มาตรา ๕๖๘)
  ๔. ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา (มาตรา ๕๖๐)
  ๕. ผู้ให้เช่าโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า (มาตรา ๕๖๙)
  ๖. ผู้เช่าตาย
  ๗. ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา
  ๘. ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาเช่า (มาตรา ๕๗๐, ๕๖๖)
  บทที่ ๕ อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า (มาตรา ๕๖๓)
  ๑. ถือว่าเป็นการฟ้องเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
  ๒. มีการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าแล้ว อายุความหกเดือน เริ่มนับ
  ๓. การฟ้องร้องคดีที่จะอยู่ภายใต้อายุความหกเดือนตามมาตรา ๕๖๓
  บทที่ ๖ สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
  ๑. กรณีถือว่าเป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าเช่า
  ๒. กรณีไม่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
  ๓. ผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
  ๔. สัญญาเช่ากับ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๗ พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ภาคผนวก
  ๑. แบบฟอร์มสัญญาเช่า (อยู่อาศัย)
  ๒. แบบฟอร์มสัญญาเช่าทรัพย์สิน (เพื่อประโยชน์)
  ๓. แบบฟอร์มสัญญาเช่า (อยู่อาศัยหรือ)
  ๔. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว (เพื่อประโยชน์ในการ.)
  ๕. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว (อาศัยหรือประกอบการค้า)
  ๖. แบบฟอร์มสัญญาเช่าตึกแถว
  ๗. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์
  ๘. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์ (สัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่า)
  ๙. แบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดิน
  ๑๐. แบบฟอร์มสัญญาเช่าสถานที่เพื่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณา
  ๑๑. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิการเช่า
  ๑๒. แบบฟอร์มหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
  ๑๓. แบบฟอร์มสัญญาเช่าห้องศูนย์การค้า
  ๑๔. แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการขนย้าย
  ๑๕. แบบฟอร์มสัญญาเช่าแผงลอย
  ๑๖. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิการเช่าแผงลอย
  ๑๗. แบบฟอร์มสัญญาจองเพื่อเช่า
  ๑๘. แบบฟอร์มสัญญาข้อตกลง
  ๑๙. ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ (คดีเช่าทรัพย์)
  ๒๐. ตัวอย่างคำฟ้อง สัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีเช่าทรัพย์)
  ๒๑. ตัวอย่างคำฟ้อง (คดีเช่าทรัพย์)
  ๒๒. หนังสือบอกกล่าวให้ออกจากทรัพย์สิน
  ๒๓. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคาร เพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๒๔. พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกฎกระทรวง
  ๒๕. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๓

  รายละเอียด
  🌟 ชื่อผู้แต่ง : 
  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  🌟 รหัสสินค้า : 9789742038144
  🌟 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟 น้ำหนัก : 550 กรัม
  🌟 จำนวนหน้า : 308 หน้า
  🌟 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  🌟 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ข้อความเบื้องต้น
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
  ⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
  ⭐️บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
  ⭐️บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
  ⭐️บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
  ⭐️บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
  ⭐️บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย
  📌แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอัตราดอกเบี้ยใน ม.7, 224, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810241
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 28 : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย โดย ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 1 บทนำ / บทที่ 2 ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย / บทที่ 3 ระบบกฎหมาย / บทที่ 4 การแบ่งประเภทของกฎหมาย / บทที่ 5 ที่มาของกฎหมายไทย
  ภาค 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 1 บุคคล / บทที่ 2 บุคคล / บทที่ 3 ทรัพย์ ทรัพย์สิน / บทที่ 4 ครอบครัว / บทที่ 5 มรดก / บทที่ 6 เอกเทศสัญญา
  ภาค 3 ความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  บทที่ 1 บททั่วไป / บทที่ 2 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา / บทที่ 3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา / บทที่ 4 ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ / บทที่ 5 การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท
  ภาค 4 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
  บทที่ 1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้น / บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้น / บทที่ 3 ระบบศาลไทย
  ภาค 5 กฎหมายพิเศษ
  บทที่ 1 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / บทที่ 2 กฎหมายลิขสิทธิ์

  Erratum-ใบแก้ข้อผิดพลาด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ
  รหัสสินค้า : 9786162697869
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า224
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ความเป็นมา ความหมายของกฎหมาย
  บทที่ 2
  ลักษณะและประเภทของกฎหมาย
  บทที่ 3
  ระบบกฎหมายและบ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 4
  ลำดับ/ศักดิ์ของกฎหมายและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
  บทที่ 5
  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ อำนาจ ความรับผิด
  บทที่ 6
  กฎหมายมหาชน
  บทที่ 7
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 8
  ความรู้ทั่วไปด้านกระบวนการยุติธรรม
  บทที่ 9
  การใช้และการตีความกฎหมาย
  บทที่ 10
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 11
  คำแนะนำสำหรับการเรียนนิติศาสตร์
  บทที่ 12
  การตอบข้อสอบกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162699153
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 230.00 ฿ 218.50

  บทที่ 1 ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 ความสำคัญของสังคม รัฐ และกฎหมาย
  บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 4 กฎหมายลายลักษณือักษร
  บทที่ 5 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญต่อมนุษย์และสังคม
  บทที่ 6 การใช้และการตีความกฎหมาย
  บทที่ 7 หลักทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์

  รหัสสินค้า : 9786168139325
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวน : 208
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)