กฎหมายรัฐธรรมนูญ (20)

แสดง 20 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาคหนึ่ง ประวัติความเป็นมาทางสากลของการปกครอง
  ภาคสอง หลักการสำคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย
  ภาคสาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพรายละเอียด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  รหัสสินค้า : 9786164880658
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 626
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
  📌ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๑ รัฐ
  บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
  บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๕ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
  📌ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
  บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา
  แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทที่ 5 ในภาค 1 ทั้งหมด
  จากเดิมว่าด้วยเรื่อง”การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ”
  เป็น “การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
  ⭐️รหัสสินค้า :
  9786165810197
  ⭐️รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก :
   400 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า :
  332
  ⭐️ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่
  5 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ: การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 การก่อตั้งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 1 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
  บทที่ 2 การใช้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อก่อตั้งรัฐธรรมนูญ
  ภาค 2 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 1 อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 2 ข้อจำกัดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 3 การตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อจำกัดของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ปิยบุตร แสงกนกกุล
  รหัสสินค้า : 9786164881198
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสหราชอาณาจักร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️บทที่ 1 วิวัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักร
  ⭐️บทที่ 2 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหราชอาณาจักร
  ⭐️บทที่ 3 สถาบันการเมืองของสหราชอาณาจักร
  ⭐️บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786165810333
  🌟ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 500 กรัม
  🌟จำนวน : 264 หน้า
  🌟ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  🌟พิมพ์ : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 หลักพื้นฐานทางทฤษฎี

  • บทที่ 1 หลักพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
  • บทที่ 2 ระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
  ภาค 2 ศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
  • บทที่ 3 ภาพรวมของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
  • บทที่ 4 ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
  • บทที่ 5 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
  ภาค 3 ศาลรัฐธรรมนูญไทย
  • บทที่ 6 ความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
  • บทที่ 7 โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญไทย
  • บทที่ 8 อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทย
  ภาค 4 หลักวิธีพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ
  • บทที่ 9 หลักพื้นฐานวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
  • บทที่ 10 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  • บทที่ 11 การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับคดีทางรัฐธรรมนูญ
  • บทที่ 12 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
  ภาคผนวก พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  รหัสสินค้า :
  9786162698774
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   800 กรัม
  จำนวนหน้า :
  336
  ขนาด :
  18.5 x 26ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  3 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

  รหัสสินค้า : 9786164040823
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 534
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คู่มือศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 หลักทั่วไปของรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 2 ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 3 คดีพิเศษในรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 4 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
  รหัสสินค้า : 9786164040687
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 278 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562 

 • Sale!
  img-book
  คู่มือสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
  บทที่ 3 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 4 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์
  รหัสสินค้า : 9786164859098
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 354
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
  รหัสสินค้า : 9786162698439
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวน : 344 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งของศาลปกครอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  รวมบท วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครอง ซึ่งผู้เขียนได้เคยนำเผยแพร่ในวารสารนิติศาสตร์ วารสารการศาลปกครอง และที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยนำพื้นฐานทางทฤษฎีมาเป็นข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศาลปกครอง2. ปัญหาเกี่ยวกับการตีความคำว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญ 3. ปัญหาเกี่ยวกับการตราพระราชกำหนด ตามมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญ4. บทวิเคราะห์คำสั่งศาลปกครอง

  รหัสสินค้า : 9789742881320
  ผู้แต่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวน : 214
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2547

 • Sale!
  img-book
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย ธิติพล ศรีประทักษ์  ฿ 120.00 ฿ 114.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง ธิติพล  ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า9786165682305
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า228
  ขนาด14.5 x 21
  พิมพ์ครั้งที่ 2  : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 80.00 ฿ 72.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  หมวดที่ 1 บททั่วไป
  หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
  หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
  หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
  หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
  หมวดที่ 7 รัฐสภา
  หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี
  ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697937
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2562

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 • Sale!
  img-book
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 100.00 ฿ 90.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  หมวด ๑ บททั่วไป

  หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
  หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
  หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
  หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
  หมวด ๗ รัฐสภา
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
  ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
  ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
  ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
  ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
  หมวดที่ ๘ คณะรัฐมนตรี
  หมวดที่ ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
  หมวดที่ ๑๐ ศาล
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
  ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม
  ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง
  ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร
  หมวดที่ ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
  หมวดที่ ๑๒ องค์กรอิสระ
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
  ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  หมวดที่ ๑๓ องค์กรอัยการ
  หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวดที่ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  หมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
  บทเฉพาะกาล
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162699047
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
  ขนาด : 14.5×21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 300.00 ฿ 200.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญในถาพรวม ผู้เขียนตั้งใจที่จะฉายภาพคำอธิบายให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญให้ครบแง่มุมหลักทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ เรื่ององค์กร เรื่องเขตอำอาจ และเรื่องวิธีพิจารณาคดี โดยอธิบายวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้านทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9789744668325
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวน : 316
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2558

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🌾บทที่ ๑ ความหมาย ประวัติ ประเภทของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญนิยม
  🌾บทที่ ๒ การจัดทำรัฐธรรมนูญ
  🌾บทที่ ๓ อำนาจอธิปไตยและการแบ่งแยกอำนาจ
  🌾บทที่ ๔ องค์กรทางการเมือง
  🌾บทที่ ๕ กระบวนการทางนิติบัญญัติ
  🌾บทที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
  🌾บทที่ ๗ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
  🌾บทที่ ๘ รัฐธรรมนูญของต่างประเทศที่น่าสนใจ
  📌ภาคผนวก ๑
  📌ภาคผนวก ๒
  📌ภาคผนวก ๓
  📌ภาคผนวก ๔
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
  รหัสสินค้า : 9789742038458
  รูปแบบ :
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 390 กรัม
  จำนวนหน้า : 208 หน้า
  ขนาด : 18.6 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักนิติธรรม : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทย-เยอรมนี โดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️บทที่ 2 หลักนิติธรรมอันเกิดจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
  ⭐️บทที่ 3 หลักนิติธรรมอันเกิดจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  ⭐️บทที่ 4 อิทธิพลศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ⭐️บทที่ 5 รัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ
  ⭐️บรรณานุกรม

  📌รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ดร.ปัญญา อุดชาชน
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699870
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 220
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book

  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของสิ่งดังกล่าวอย่างมีเหตุผลและมีผลรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้นอันจะทำให้เข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบเมื่อได้ศึกษาในระดับสูงต่อไป

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9786162698644
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 348
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2563

  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

 • Sale!
  img-book

  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  รหัสสินค้า : 9786162698248
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2562

  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 • Sale!
  img-book
  ห้องเรียนรัฐธรรมนูญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  Chapter 1 ก่อนยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557
  Chapter 2 หลังยึดอำนาจ 22 พฤษภา 2557
  Chapter 3 เริ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  Chapter 4 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นครั้งที่สองและการลงประชามติ
  Chapter 5 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
  รหัสสินค้า : 9786162697791
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 336
  ขนาด : 18.5 x 13 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) กับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง
  บทที่ 2 รูปแบบของรัฐบาล (Form of Government)
  บทที่ 3 
  ระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย
  บทที่ 4
  การจัดโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองในเอเชีย
  บทที่ 5
  การเมืองการปกครองไทยกับรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 6
  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับรัฐธรรมนูญไทยของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
  บทที่ 7 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองไทยในอนาคต

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  รหัสสินค้า : 9786162698989
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563