Skip to content Skip to footer

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณใช้บริการของ สำนักพิมพ์วิญญูชน คุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณ นโยบายนี้มีไว้เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่เรารวบรวม รวมถึงสิ่งที่เราทำกับข้อมูลนั้น นี่เป็นเรื่องสำคัญ เราหวังว่าคุณจะใช้เวลาอ่านอย่างตั้งใจ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.winyuchon.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.winyuchon.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.winyuchon.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ เว็บไซต์ www.winyuchon.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.winyuchon.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.winyuchon.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเรา ด้วยเช่นกัน