Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ

อำนาจ เนตยสุภา

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมป์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ The America Unversity, Washington DC., USA
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา George Washington University, Washington DC., USA (ทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการของสำนักงานอัยการสูงสุด)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน Unversity of London, London, UK (ทุนรัฐบาลอังกฤษ)