Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 56) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ (รุ่น 19) สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.