Skip to content Skip to footer

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 56) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ (รุ่น 19) สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)