Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล

ประวัติการศึกษา

  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2549
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2551
  • น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตรการอบรมว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ,วิชาทรัพย์สินและที่ดิน,วิชาวิธีพิจารณาความอาญา 2,วิชากฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ (2556 – 2560)
  • ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2557 – 2560)