Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

สุริยา ปานแป้น

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์