Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประวัติการศึกษา :
– พ.ศ. 2533: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– พ.ศ. 2538: นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน :
1. เป็นผู้สอนในกระบวนวิชานิติปรัชญา , กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน , กฎหมายกับสังคม
2. กรรมการโครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ของสาขานิติศาสตร์
3. กรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่จังหวัดลำพูน
4. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรภาคเหนือ