Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

การศึกษา

  • วท.ด. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • น.ม. (มหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วท.ม. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • น.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ว.บ. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย