Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • DSUen Droit Social มหาวิทยาลัยปารีส2
 • Docteur de L Universite en Droit du Travail มหาวิทยาลัยปารีส2 ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการวางแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปัญหากฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการพัฒนาการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการประเมินผลการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการศึกษาและจัดเตรียมร่างข้อบังคับเกี่ยวกับสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการที่ปรึกษาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรมการพัฒนาบุคคลกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการจัดทำกฎหมายลำดับรองด้านการบริหารบุคคลเพื่อประกอบร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ….
 • นิติกรประจำศาลเด็กและเยาวชน
 • กรรมการกำหนดประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง