Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร. วารี นาสกุล

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2498
  • Docteur en Droit, (P?nal) Universit? de Paris, France, 1960

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย

    ธนสาร จองพานิช, ณชัชชญา ทองจันทร์, วิสิฐ ญาณภิรัต, วารี นาสกุล, และวิชญะ เครืองาม. (2557). บริบทหลักนิติธรรมในต่างประเทศ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม.

ตำรา

  • หลักกฎหมายมหาชน
  • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ครอบครัว
  • คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้