Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาชน) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลังจากนั้นได้ทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) ไปศึกษากฎหมายที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Magister Legum) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จากมหาวิทยาลัย Bochum
 • ติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doktor der Rechte-Dr.Jur) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากมหาวิทยาลัย Bochum

ประวัติการทำงาน

 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

 • หลักพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • “หลักความเสมอภาค” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • ศาลรัฐธรรมนูญ” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๖๐
 • นิติรัฐ กับอำนาจในการตราพระราชกำหนด” ศูนย์นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๖
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองของเยอรมัน โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๗
 •  “หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จำกัดอำนาจรัฐ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๖๐