Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • คณะแพทยศาสตร์ จบแพทยศาสตรบัณฑิตศิริราช พ.ศ. 2503 รุ่น 65
 • จบการฝึกอบรม/เฟลโลว์จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2506 สาขานิติเวชศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2506
 • ได้รับทุน DAAD ไปศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2509 – 2512 โดยได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต Dr.Med จากมหาวิทยาลัย Bonn

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2515 – 2519 เลขาธิการแพทยสภา (และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาแพทยสภาหลายวาระ)
 • พ.ศ. 2524 – 2529 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2531 – 2536 ได้รับเลือกเป็นอุปนายกคนที่ 2 ของแพทยสภา- เคยได้รับเลือกเป็นกรรมการและรองประธานวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยหลายวาระ
 • พ.ศ. 2542 – 2545 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
 • พ.ศ. 2537 – 2551 คณะบรรณาธิการระหว่างประเทศของวารสาร Medical Law Internationalสหราชอาณาจักร
 • พ.ศ. 2550 – 2552 ประธานอนุกรรมการ เพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ (ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี)เป็นผู้บรรยายวชิานติ เวชศาสตร์ละกฎหมายการแพทย์ แกนักศึกษาปริญญาตรีหลายสถาบัน

ผลงานวิชาการ

 • วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2559)
 • วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, วิชาญ เปี้ยวนิ่ม และคณะ, ตำรา “นิติเวชศาสตร์” (เอกสารประกอบการเรียนวิชานิติเวชศาสตร์ LW3034) (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ?มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2557)