Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.2518   นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ.2518   เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • พ.ศ. 2524  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d’Etudes  approfondies de Droit public) Université des sciences juridiques,
  politiques et sociales de Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • พ.ศ. ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Docteur en Droit) สาขากฎหมายมหาชน Université des Sciences Sociales de Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองประธานศาลปกครองสูงสุด
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายปกครอง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • อาจารย์ผู้บรรยายวิชาสิทธิและเสรีภาพ และวิชาการกระทำทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์