Skip to content Skip to footer

ประวัติการศึกษา

–  น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน 

–  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย