Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสยาม
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

  • นายกสภาทนายความ (ประเทศไทย)