Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

 รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาเอกศึกษาทางด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท,UPLB
  • ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะ เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น, Academy Klausnhuf in Rhede, Federal Republic of Germany

ประวัติการทำงาน

  • ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์