Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี

ประวัติการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวีได้รับปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปารีส (เกียรตินิยมสูงสุด)ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมยุโรปกับอาเซียน” โดยได้รับปริญญา DEA ทางการวิจัยการเมืองระหว่างประเทศและยุโรปศึกษา (เกียรตินิยม) DEA ทางรัฐศาสตร์ศึกษาเน้นอุดมการและระบบการเมือง(เกียรตินิยม)จากมหาวิทยาลัยปารีสที่ 10 และได้รับ DESS ทางการบริหารองค์การระหว่างประเทศ(ความร่วมมือ การบริหาร และการจัดการระหว่างประเทศ) (เกีรตินิยมดี) DESUP ทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม)จากมหาวิทยาลัยปารีสที่ 1 ส่วนหนึ่งด้วยทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศส หลังจากได้รับรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)ด้านการระหว่างประเทศ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์