Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

ประวัติการศึกษา

  • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ผลงานทางวิชาการ

  • ตำราอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
  • อาชญาวิทยาเเละทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
  • กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม) โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556
  •  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
  • กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม) : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.
  • กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.”