Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์

ประวัติการศึกษา

  • รป.บ. (การตํารวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นบท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา