Skip to content Skip to footer

ประวัติการศึกษา

  • รป.บ. (การตํารวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นบท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.