Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

ประวัติการศึกษา

 • 2552 The Institute of Directors (IOD) – Chartered Director Class (CDC)
 • 2549 The Institute of Directors (IOD) – Audit Committee Program (ACP)
 • 2549 The Institute of Directors (IOD) – Director Certif ication Program (DCP)”
 • 2545 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
 • 2528 The University of Georgia, U.S.A. – Master of Laws, (Securities Regulations)
 • 2523 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา –
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
 • 2522 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • 2560 คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2556 – 2560 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2555 – 2556 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2553 – 2555 ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2531 – 2541 คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ โครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้ประเมินผลงานวิจัยภายในและภายนอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์